Верую молитва на украинском языке

Полное описание: Верую молитва на украинском языке специально для наших уважаемых читателей.

Молитва «Отче наш» на украинском языке

нехай святиться Iм’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Хлiба нашого насущного, дай нам, сьогодні,

і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим

і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство,
і силa
і слава, на віки.

На украинском языке
Русская транскрипция

нэха́й святы́ться имья́ Твое́,

нэха́й прый́дэ ца́рство Твое́,

нэха́й бу́дэ во́ля Твоя́, як на нэ́би, так и на земли́.

Хли́ба на́шего насу́щного, дай нам, сього́дни,

и просты́ нам довги́ на́ши, як и ми проща́емо винува́тцям на́шим

и не введы́ нас у випробу́вання, али вызвали́ нас вид лука́вого.

Бо Твоє е ца́рство,
и сы́лa
и сла́ва, на ви́ки.

Латинская транскрипция

neháy svyatítsya imyá Tvoé,

neháy priíde tsárstvo Tvoé,

neháy búde vólya Tvoyá, yak na nébi, tak i na zemlí.

Hliba náshego nasúshnogo, day nam, seogódni,

i prostí nam dovgí náshi, yak i mi proshcháemo vinuváttsyam náshim

i ne vvedí nas u viprobúvannya, áli vyzvali nas víd lukavogo.

Bo Tvoé e tsárstvo,
i síla
i sláva, na víki.

«Символ веры» на украинском языке

І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків;

Світло від Світла, Бога істиного від Бога істиного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною.

І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований.

І воскрес на третій день, як було написано.

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків.

В єдину Святу, Соборну і Апостольску Церкву.

Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.

Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку.

На украинском языке
Русская транскрипция

И в Ыеды́нохо Хо́спода Ису́са Кхрыста́, Сы́на Бо́жохо, Ыедыноро́днохо, шчо вид Оттся́ народы́вся перш́е всикх ви́кив;

Сви́тло вид Сви́тла, Бо́ха и́стынохо вид Бо́ха и́стынохо, ро́жденохо, несотворе́нохо, ыедыносу́шчнохо з О́ттсем, шчо че́рез Ньо́хо все ста́лося.

Вин для нас, люде́ы, и для на́шохо спаси́ння зиышо́в з небе́с, и ти́ло прыыня́в вид Ду́кха Свято́хо и Мари́ыи Ди́вы, и став люды́ною.

И розпья́тыы був за нас пры По́нтиыи Пы́лати, и стражда́в, и був покхо́ваныы.

И воскре́с на тре́тиы день, як бу́ло напы́сано.

И возни́сся на не́бо, и сыды́ть право́руч Оттся́.

И зно́ву прыы́де у сла́ви суды́ты жывы́кх и ме́ртвыкх, и Тса́рству Ёхо́ не бу́де кинтся́.

И в Ду́кха Свято́хо, Хо́спода Жывотво́рчохо, шчо вид Оттся́ покхо́дыть, шчо Ё́му з О́ттсем и Сы́ном одна́кове поклони́ння и одна́кова сла́ва, шчо ховоры́в чере́з проро́кив.

В ыеды́ну Свя́ту, Собо́рну и Апо́стольску Тсе́ркву.

Вы́знаю одне́ кхрешче́ння на видпу́шчення хрикхи́в.

Чекаы́у воскреси́ння ме́ртвыкх и жыття́ бу́дучохо ви́ку.

Латинская транскрипция

I v Yedýnoho Hóspoda Isúsa Khrystá, Sýna Bózhoho, Yedynoródnoho, shcho vid Ottsyá narodývsya persh́e vsikh víkiv;

Svítlo vid Svítla, Bóha ístynoho vid Bóha ístynoho, rózhdenoho, nesotvorénoho, yedynosúshchnoho z Óttsem, shcho chérez Nʹóho vse stálosya.

Vin dlya nas, lyudéy, i dlya náshoho spasínnya ziyshóv z nebés, i tílo pryynyáv vid Dúkha Svyatóho i Maríyi Dívy, i stav lyudýnoyu.

I rozp’yátyy buv za nas pry Póntiyi Pýlati, i strazhdáv, i buv pokhóvanyy.

I voskrés na trétiy denʹ, yak búlo napýsano.

I vozníssya na nébo, i sydýtʹ pravóruch Ottsyá.

I znóvu pryýde u slávi sudýty zhyvýkh i mértvykh, i Tsárstvu Yohó ne búde kintsyá.

I v Dúkha Svyatóho, Hóspoda Zhyvotvórchoho, shcho vid Ottsyá pokhódytʹ, shcho Yómu z Óttsem i Sýnom odnákove poklonínnya i odnákova sláva, shcho hovorýv cheréz prorókiv.

V yedýnu Svyátu, Sobórnu i Apóstolʹsku Tsérkvu.

Význayu odné khreshchénnya na vidpúshchennya hrikhív.

Chekaýu voskresínnya mértvykh i zhyttyá búduchoho víku.

Верую молитва на украинском языке

Молитва «Отче наш»

Молитва «Отче наш» на русском языке

Отче наш! Сущий на небесах!
Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё,
Да будет воля Твоя на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки!
Аминь.

Молитва «Отче наш» русском языке

Православная молитва Отче наш (Отче наш иже еси)

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого,
яко Твое есть Царствие и сила, и слава
во веки веков.
Аминь.

(«Отче наш» на старославянском )

Молитва «Отче наш» на украинском языке

Отче наш, Ти що єси на небесах,
нехай святится ім’я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний, дай нам, сьогодні;
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим;
і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і силa і слава, на віки вічні.

Отче наш на белорусском языке

Ойча наш, які ёсьць на небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як на небе, так і на зямлі.
Хлеб наш штодзённы
дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем
вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Амiнь

Молитва Отче наш на румынском языке

Tatal nostru care esti in ceruri!
Sfinteasca-se Numele Tau;
Vie imparatia ta; faca-se voia ta, precum in cer si pe pamint.
Pinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi
si ne iarta noua greselile noastre,
precum si noi iertam gresitilor nostri;
si nu ne duce in ispita, ci izbaveste-ne de cel rau.
Caci a Ta este imparatia si puterea si slava in veci.
Amin!

Отче наш молитва на узбекском языке

Бизнинг осмондаги Отамиз!
Сенинг Муккадас исминг улуглансин.
Сенинг Шохлигинг келсин.
Османда булгани каби,
Ерда хам Сенинг ироданг бажо келсин.
Бугунги риск-рузимизни бергин.
Бизга гунох килганларни биз кечиргандек,
Сен хам бизнинг гунохларимизни кечиргин.
Бизни васвасага дучор килмагин,
Аммо явуз шайтондан халос килгин.
Салтонат, куч-кудрат ва шон-шухрат то абад
Сеникидир. Омин

Отче наш текст на казахском языке

Коктеги Экемiз!
Сенiн киелi есiмiн кастерлене берсiн,
Патшалыгын осында орнасын!
Сенiн еркiн, орындалгандай,
Жер бетiнде де орындала берсiн,
Кунделiктi нанымазды бiргiн де бере гор.
Бiзге кунэ жасагандарды кешiргенiмiздей,
Сен де кунэларымызды кешiре гор,
Азыруымызга жол бермей,
Жамандыктан сактай гор,
Патшалык, кудiрет пен улылык
Мэнги-баки Сенiнi
Аумин!

Молитва Отче наш текст на эстонском языке

Teie palvetage
Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada me /> va /> [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.] Aamen.

Молитва Отче наш на латыни

Pater noster qui est in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua;
sicut in caelo, et in terra
Panem nostrum cot /> et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostri;
et ne nos inducas in teutationem;
sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potestas,
et gloria in saecula.
Amen

Текст молитвы Отче наш на испанском языке

PADRE NUESTRO (ESPAÑOL)
Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo,
asi también en la tierra.
El pan nuestro de cada dia, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos.
Amén.

Отче наш молитва текст на итальянском языке

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quot /> e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Скачать Отче наш на немецком языке (Deutsch)

Unser Vater in dem Himmel!
Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme.
Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Текст Отче наш на французском языке

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles! Amen.

«Отче наш» на английском языке (English)

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.
Amen

Отче наш на иврите

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — да святится Имя Твое
Таво малькутэха — да придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла
Ки леха hамамлаха — потому что Твое Царство
Вэhагвура — и сила
Вэhатифъэрэт — и слава
Леольмэй — на веки веков
Амэн — Аминь

Отче наш сущий (иврит)

Слова молитвы Отче наш на греческом языке

ПАтер имОн — Отец наш
О ен тис Уранис — в небесах
АгиастИто то Онома су — пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су — пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су — пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис — как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион — хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон — дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн — и оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн — как и мы оставили
Тис офИлетес имОн — должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн — и не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру — но избавь нас от злого

Отче наш текст молитвы (на греческом)

Π?τερ
Π?τερ ?µ?ν ? ?ν το?ς ο?ρανο?ς, ?γιασθ?τω τ? ?νοµ? σου,
?λθ?τω ? βασιλε?α σου,
γενηθ?τω τ? θ?ληµ? σου, ?ς ?ν ο?ραν? κα? ?π? γ?ς.
Τ?ν ?ρτον ?µ?ν τ?ν ?πιο?σιον δ?ς ?µ?ν σ?µερον·
κα? ?φες ?µ?ν τ? ?φειλ?µατα ?µ?ν,
?ς κα? ?µε?ς ?φ?καµεν το?ς ?φειλ?ταις
?µ?ν· κα? µ? ε?σεν?γκ?ς ?µ?ς ε?ς πειρασµ?ν,
?λλ? ??σαι ?µ?ς
?π? το? πονηρο?.

Молитва Отче наш на азербайджанском языке

Ey göyl?rd? olan Atam?z! ?smin müq?dd?s tutulsun.
Pad?ahl. n g?lsin.
Göyd? oldu?u kimi, yerd? d? S?nin irad?n olsun.
Günd?lik çör?yimizi biz? bu gün ver;
V? biz? borclu olanlar? ba. lad. m?z kimi,
bizim borclar?m?z? da biz? ba. la;
V? bizi imtahana ç?km?,
f?q?t bizi hiyl?g?rd?n xilas et.
Çünki pad?ahl?q, qüdr?t v? izz?t ?b?di olaraq S?nindir.
Amin.

Молитва ОТЧЕ НАШ
на бенгальском языке индуистский диалект
(язык страны БАНГЛАДЕШ
и индийского штата ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ)

Хе амадер Сваргер Пита!
Томар нам повитро боле манно хок.
Томар Раджо асук.
Томар иччха жемон сварге темни притхивитео пурно хок.
Же кхаддо амадер пройоджон та адж амадер дао.
Амадер каче джара апорадхи,
амра джемон тадер кхома коречи,
темни Тумио амадер шоб апорадх кхома коро.
Амадер пролобхоне порте дио на,
кинту мондер хат тхеке уддхар коро.
Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.
Амен.

Молитва на бенгальском языке
(индусский диалект)

То же самое на мусульманском диалекте:

Хе амадер Бехешта Пита!
Томар нам повитро боле манно хок.
Томар Раджо асук.
Томар иччха джемон бехеште темни дуниятео пурно хок.
Же кхаддо амадер доркар та адж амадер дао.
Джара амадер упор онной коре,
амра джемон тадер маф коречи темни
Тумио амадер сомосто онной маф коро.
Амадер туми порикхай порте дийо на,
боронг шойтанер хат тхеке рокха коро.
Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.
Амен.

Отче наш на Хинди
официальный язык большинства индийских штатов

He hamare svargbasi pita
tera nam pavitra kiya jae.
Tera rajya ae.
Teri iccha jaise svarg men vaise prithvi par puri ho.
Hamari dinbhar ki roti aj hamen de.
Aur jaise ham apne riniyon ko ksama karte hain
taise hamari rinon ko ksama kar.
Aur hamen pariksa men mat dal,
parantu dust se baca.
Kyonki rajya aur parakram aur mahima sada tere hain.
Amen.

Отче наш на урду
(язык Пакистана и мусульман Индии)

Ai hamare bap, tu jo asman par hai
tera nam pak mana jae.
Teri badshahat ae.
Teri marzi jaise asman par puri hoti hai, zamin par bhi ho.
Hamari roz ki roti aj hamen de.
Aur jis tarah ham apne qarzdaron ko muaf kiya hai,
tu bhi hamare qarz hamen muaf kar.
Aur hamen azmais men na

Молитва “Символ Віри” українською мовою

Цю молитву (“символ Віри” або “Вірую”) потрібно вивчити всім, хто планує стати хрещеними батьками.

Адже під час обряду хрещення потрібно буде прочитати молитву замість свого маленького похресника чи похресниці, які ще не можуть самостійно озвучити молитву.

Текст молитви:

Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого та невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця народженого передвічно; Світла від Світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, нествореного, єдиносущного Отцю, Ним бо все створено.

Заради нас людей і нашого ради спасіння зійшов Він з небес і втілився від Духа Святого та Марії Діви, і став Людиною.

Розп’ятий був ради нас за часів Понтія Пілата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, за Писаннями. І зійшов на небеса, і сидить праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, Його ж бо Царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа, Животворящого, Котрий від Отця походить, і Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і слава, він бо говорив через пророків.

У єдину Святу, Соборну й Апостольську Церкву.

Сповідую єдине хрещення на відпущення гріхів. Сподіваюсь на воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Верую молитва на украинском языке

В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні й прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

Радуйся, Маріє, Благодатна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками й благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп’ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, на третій

день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.

Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.

Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала від Святого Духа.

Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться по

І Слово стало Тілом, і оселилося між нами.

С.: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.

В.: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його осягнули славу воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь.

Молитва вірую (молитва вірою)

Молитва вірую на хрестини текст (вірую молитва католицька)

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.

Молитва символ віри

Символом віри називається короткий і точний виклад усіх істин християнської віри, складений і затверджений на 1-му та 2-му Вселенських Соборах. І хто ці істини не приймає, не може бути православним християнином.

Весь Символ віри складається з дванадцяти членів, і в кожному з них міститься істина, або, як ще називається, догмат нашої православної віри.

Верую молитва на украинском языке

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками — світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.

Молитва Символ веры — Символ віри

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, — світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця ізходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну й апостольську церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь.

Верую молитва на украинском языке

ХРИСТИЯНСЬКІ МОЛИТВИ

Господня молитва (Отче наш. ), Молитва до Пречистої Діви Марії, Символ віри (Вірую в єдиного Бога. ), Поклін Ісусові Христові, Молитва до святого Духа, П’ятдесятий Псалом, Молитва покаяння, Під Твою милість прибігаємо, Молитва до всіх Святих, та інші

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3).
За молитвами святих наших Отців, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Господня молитва (Отче наш. )

Отче наш, Ти, що є на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш щоденний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба й землі, й усього видимого і невидимого.
I в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденого, перед усіма віками.
Світло від Світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.
Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
I був розп’ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований.
I воскрес у третій день, згідно з Писанням.
I вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
I вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця.
I в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить.
Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую воскресення мертвих; і життя майбутнього віку. Амінь.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.

Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є й усе наповняєш, Скарбе добра і життя, подателю прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (3).

Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти нас з наших гріхів, Владико, прости беззаконня наші, Святий прийди та вилікуй немочі наші, імені Твого ради.
Господи, помилуй (3).Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші: добровільні і недобровільні, що в слові і ділі, свідомі й несвідомі, що в думці і помислі, що вдень і вночі — все нам прости, бо Ти Благий й Чоловіколюбець

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, всеблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна Вседіво, Богородице! Прийми молитви наші і, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб заради Тебе спас душі наші.

Усі Небесні Сили, святі Ангели й Архангели, моліть Бога за нас грішних.

Святі славні й усехвальні Апостоли, Пророки, Мученики, й усі Святі, моліть Бога за нас грішних.

Уповання наше — Отець, прибіжище наше — Син, і покровитель наш — Дух Святий: Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі.

Боже, милостивий будь мені грішному (-ій)!
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене!
Без числа нагрішив (-ла) я, Господи, прости мені!

Господи і Владико життя мого, дух млявости, недбайливости, владолюбства й пустослів’я віджени від мене. (Доземний поклін).
Дух же доброчесности і смиренномудрія, терпіння й любови даруй мені, недостойному рабові твоєму (недостойній рабі твоїй). (Доземний поклін).
Так, Господи царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. (Доземний поклін).

Після цього 12 малих поклонів, молячись:
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

Відтак:
Господи і Владико життя мого, дух млявости, недбайливости, владолюбства й пустослів’я віджени від мене. Дух же доброчесности і смиренномудрія, терпіння й любови даруй мені, недостойному рабові твоєму (недостойній рабі твоїй). Так, Господи царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. (Доземний поклін).

Від Великодня до Вознесення, замість молитви до Святого Духа «Царю небесний»:
Воскресний тропар Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував (3 рази, хрестячись).

ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ

— Блог Сергія Гули

Шукати в цьому блозі

МОЛИТВА – ВІРУЮ, як основа християнського світогляду

І возніся на небо, і сидить праворуч Отця.

 • Отримати посилання
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Електронна пошта
 • Інші додатки
 • Отримати посилання
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Електронна пошта
 • Інші додатки

Коментарі

Дуже гарно.Я уже починаю вчити

Це дуже сильна молитва.Амінь

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

МОЛИТВА ПРО ДОПОМОГУ

МОЛИТВА ПРО ДОПОМОГУ
Господи, я знаю, що Ти єдиний мій Помічник у тій складній ситуації, яку я переживаю (розкажіть її і попросіть те вирішення, яке б Ви хотіли). Я віддаюсь в Твої руки і прошу, щоб Ти простив всі мої гріхи та позбавив мене від всякого прокляття. Я прошу, щоб Ти був від сьогодні і назавжди моїм Господом та Спасителем. Я знаю, що коли свої очі я зводжу на небеса, то звідти прийде мені допомога, я вірю, що мені допомога від Тебе, бо Ти вчинив небо й землю і для Тебе немає нічого неможливого! Ти не даси захитатись нозі моїй, не здрімає мій Сторож: оце не дрімає й не спить мій Сторож! Господь то мій Сторож, Господь моя тінь при правиці моїй; Удень сонце не вдарить мене, ані місяць вночі! Господь стерегтиме мене від усякого зла, стерегтиме Він душу мою; Господь стерегтиме мій вихід та вхід відтепер аж навіки! І за це я славлю Тебе, мій Бог і надзвичайно дякую, в ім’я Ісуса Христа, Амінь.
Сергій Гула

Верую молитва на украинском языке

Молитви ранішні

Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.

Слава тобі, Боже наш, слава тобі.

Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас (3).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, завітай і зціли немочі наші імени твого ради.

Господи, помилуй (3).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого. Амінь.

Вставши зі сну, припадаємо до тебе, Благий, і ангельську пісну співаємо тобі, Сильний: свят, свят, свят єси, Боже, заступ-ництвом безплотних твоїх, помилуй нас.

Слава: Ти, Господи, що зі сну підняв мене, розум мій просвіти, серце і уста відкрий, щоб оспівувати Тебе, Свята Тройце: свят, свят, свят єси, Боже, молитвами всіх святих твоїх, помилуй нас.

І нині: Коли несподівано Суддя прийде, тоді вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваймо опівночі: свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас.

Господи, помилуй (12).

Молитва св. Макарія до Пресвятої Тройці

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівався на мене, грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися у твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем, та славити всесвяте ім’я твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Прийдіте, поклонімся цареві нашому, Богу.

Прийдіте поклонімся Христові, цареві нашому Богу.

Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє.

Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене.

Бо беззаконня моє я знаю і гріх мій є завжди передо мною.

Проти Тебе єдиного я згрішив і перед Тобою зло вчинив, то і правий Ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити.

Це бо в беззаконнях я зачатий і в гріхах родила мене мати моя.

Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив Ти мені.

Окропи мене іссопом, і очищуся, обмий мене, і стану біліший від снігу.

Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені.

Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти.

Серце чисте утвори в мені, Боже, і духа правого обнови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене.

Верни мені радість спасення Твого і духом владичним утверди мене.

Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться.

Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою.

Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою.

Бо, якби Ти жертви захотів, дав би я, та всепалення не миле Тобі.

Жертва Богові – дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон і нехай здвигнуться стіни єрусалимські.

Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положать на вівтар твій тельців.

Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоло віком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.

Молитва 1, святого Макарія Великого

Боже, очисти мене, грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти ізбави мене від лукавого, і нехай буде в мені воля твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої грішні і славив святе ім’я твоє — Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва 2, святого Макарія Великого

Вставши зі сну, ранішню пісню приношу тобі, Спасе, і, припадаючи, взиваю до тебе: не дай мені заснути в гріховній смерті, але ущедри мене, ти, що добровільно розп’явся; і мене, що лежу в лінощах, підніми швидко і спаси в предстоянні і молитві. І по нічнім сні пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене.

Молитва 3, святого Макарія Великого

До тебе, Владико Чоловіколюбче, вставши зі сну, вдаюся, і до праці твоєї стаю з твоєї милості, і молюся тобі: помагай мені повсякчасно у кожному ділі і захисти мене від усякого зла, що є у світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство твоє вічне. Бо ти єси мій Сотворитель і всяких благ промисленник і податель, на тебе бо все уповання моє, і тобі славу возсилаю нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва 4, святого Макарія Великого

Господи, ти, що з великої своєї милості і щедрот твоїх дав мені, рабові твоєму, минулий час ночі цієї перебути без напасті від усякого зла і супротивника. Ти сам, Владико, Сотворителю всього, сподоби мене істинним твоїм світлом і просвіченим серцем творити волю твою, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Господи Боже, Вседержителю, ти, що приймаєш від небесних твоїх сил трисвяту пісню, прийми і від мене, недостойного раба твого, цей ранішній спів, і дай мені на всякий час і по всі дні життя мого тобі славу возсилати, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва 6, святого Василія Великого

Господи, Вседержителю, Боже небесних сил і всякої плоті, що у вишніх живеш і на нас смиренних споглядаєш, та випробовуєш серця і думки, і те, що є таємне в людині, добре бачиш; бо ти є безначальне і присносущне світло, у якому немає ані тіні зміни або перетворення. Сам, безмертний Царю, прийми моління наше, яке ми в цей час скверними своїми устами творимо, на множество щедрот твоїх сподіваючись, і прости нам прогрішення наші, ділом, словом чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні нами, і очисти нас від усякої скверні плоті і духа, сотворивши нас храмом Чесного і Святого твого Духа. Даруй нам, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи пришестя світлого і явленого дня єдинородного твого Сина, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли він зі славою, Суддя всіх, прийде, щоб віддати кожному по його ділах. Нехай не в розслабленні і лінивстві, а в бадьорості та щирій праці ми з’явимось і будемо готовими ввійти з ним у божественне Царство його слави, де невмовкаючий голос тих, що торжествують, і невимовна насолода тих, що оглядають неосяжну доброту лиця твого, бо ти єси істинне світло, що освітлює і освячує все, і тебе оспівує все сотворіння навіки. Амінь.

Молитва 7, святого Василія Великого

Благословляємо тебе, небесний Боже і Господи милості, за те, що виявляєш на нас повсякчасно безліч великих, недосяжних, славних і дивних діл своїх; що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці знесиленого тіла. Благодаримо тебе, що не погубив нас із беззаконнями нашими, а зі звичного твого чоловіколюбства підняв нас зі сну, щоб славословити владу твою. Тому молимо твою безмірну благість: просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші уста, наповни їх хвалою твоєю, щоб ми могли непохитно визнавати і славити тебе, безначального Отця, із єдинородним твоїм Сином, і пресвятим, благим, і животворящим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва 8, святого Йоана Золотоустого на кожну годину дня і ночі

Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішив я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття, легковажності і закам’янілої нечутливості. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. Господи, я, як людина, згрішив, а ти, як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив ім’я твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене, раба твого, в книгу життя, і даруй мені кінець добрий. Господи Боже мій, хоч і нічого доброго не зробив я перед тобою, але дай мені за благодаттю твоєю положити початок добрий. Господи, окропи в моє серце росу благодаті Твоєї. Господи неба і землі, згадай мене, грішного раба твого, окаянного й нечистого в Царстві твоїм. Амінь.

Господи, у покаянні прийми мене. Господи, не остав мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені добру думку. Господи, дай мені сльози і пам’ять про смерть, і упокорення. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед тобою в серце моє. Господи, сподоби мене любити тебе з усієї душі моєї, всіма мислями моїми, і творити в усім волю твою. Господи, хорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей, і від усякого іншого нечистивого діла. Господи, ти знаєш, що робиш, як ти волиш; нехай буде воля твоя й у мені грішному, бо ти благословенний єси на віки. Амінь.

Многомилостивий і всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної твоєї любови зійшов єси і воплотився, щоб спасти всіх. І ще, Спасителю, молю тебе, спаси мене за благодаттю твоєю, бо якщо за діла мої спасеш мене, то це не буде благодать і дар, але більш — як обов’язок. Ти, що багатий в щедротах і невимовний в милостях: бо ти сам сказав, Христе мій: “Хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік”. Якщо віра в тебе спасає тих, що у відчаю, то я вірую, спаси мене, бо ти єси Бог мій і Сотворитель. Віра ця замість діл нехай буде мені, Боже мій, бо не знайдеш у мені діл, що оправдали б мене. Але цієї віри моєї нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасником вічної твоєї слави. Щоб не полонив мене сатана і не похвалився, Слове, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але чи хочу, чи не хочу, спаси мене, Христе, Спасе мій, скоро вийди мені назустріч і врятуй мене, бо загибаю: бо ти єси Бог мій від лона матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як колись я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінивства так, як служив раніше облесливому сатані. Тепер же служитиму тобі, Господу і Богу моєму, Ісусові Христові, в усі дні життя мого, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону! Щиро благаю тебе: просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Молитва 11, до Пресвятої Богородиці

Пресвятая Владичице моя, Богородице, святими твоїми і всесильними молитвами віджени від мене, смиренного й окаянного раба твого, нудьгу, забуття, нерозум, недбайливість і всі скверні, лукаві і злі помисли, що походять від окаянного мого серця і затемненого розуму. Погаси полум’я пристрастей моїх, бо убогий я є і окаянний, та визволи мене від багатьох спогадів, що пригнічують мене, та від усіх злих діянь. Бо ти благословенна від усіх родів, і нехай славиться пречесне ім’я твоє на віки вічні. Амінь.

Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні і невольні, що в слові і ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що вдень і вночі — все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець.

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй (3). Господи, благослови.

Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.

Верую молитва на украинском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитва чтобы муж признался в измене

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here