Православная молитва о роде Своем

Полное описание: Православная молитва о роде Своем специально для наших уважаемых читателей.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва если осуждаешь людей

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Православная молитва о роде СвоемДревняя молитва для очищения рода от родовых грехов и проклятий

Господи , Боже мой! Удостой меня быть орудием мира Твоего! Чтобы я вносил любовь, туда -где ненависть. Чтобы я прощал, где обижают. Чтобы я соединял, где есть ссоры! Чтобы я прощал, где господствует заблуждение. Чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение. Чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние. Чтобы я вносил свет во тьму. Чтобы я возбуждал радость, где горе живет.

Господи , Боже мой! Удостой! Не чтобы меня утешали, но я утешал. Не чтобы меня понимали, но я других понимал. Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил. Ибо кто даст — тот обретет. Кто прощает — тому простится. Кто умирает – тот просыпается к жизни вечной!

Господи , прости меня и род мой до меня, во мне, от меня исходящего. Господи, прости тяжкие нам грехи прародительские, родительские, детские и мною соделанные от юности и по сегодняшний день. И сними кару наказания, проклятия и заклятия рода моего, до меня, во мне, и от меня исходящего.

Господи! Весь я перед Тобою. Удостой меня быть в воле Твоей, потому что я не знаю, что полезно мне. Ты сотвори брань с врагами моими, потому что я не способен видеть всей злобы их и всех ухищрений.
АМИНЬ!

Дорогие посетители сайта!

Рекомендую Вам познакомиться с туристическим сайтом www.tourbloknot.ru !

Я работаю гидом по паломническим турам в течение 8-ми лет и хочу предложить вам немало приятных сюрпризов.

Наш туристический проект представляет собой путеводитель по городам или регионам России и странам СНГ, в котором размещены схемы города, где можно познакомиться с достопримечательностями местной Архитектуры и культурными комплексами, такими как: дворцы творчества, спорткомплексы, музеи, театры и кинотеатры, а также Храмы и Монастыри и другие памятники Культурного наследия. Важной составляющей частью сайта являются АДРЕСНЫЕ ПУНКТЫ БАНКОМАТОВ, ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ОБЪЕКТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ, которые также размещены на схемах путеводителя города или региона.

Наш сайт www.tourbloknot.ru откроет туристу богатую содержательную информацию такую как: исторические достопримечательности страны, этнокультуру, а также предоставит путешествующему прекрасные иллюстрации с соответствующими статьями.

На сайте www.tourbloknot.ru вы найдете подробную информацию об авиарейсах, гостиничных комплексах, о частном секторе, питании в ресторанах, барах, кафе, а также о салонах-магазинах (шопинг) и культурно просветительных местах.

Мы предлагаем организацию туристических маршрутов по таким направлениям, как:

— города Золотого Кольца , в страну Армению , славящуюся своей богатой историей, переплетением различных национальных традиций, культуры и религии;

— туры в Грузию, Абхазию , известные своей неповторимой природой и колоритом памятников Архитектуры и культурного наследия.

А тем, кто заинтересовался внутренним туризмом по России , предлагаем прекрасный отдых в Крыму на побережье Черного моря.

Передача «Спорный вопрос»

Молитва за род

Родовое древо в православии занимает особое место. Считается, что судьба каждого человека зависит от образа жизни его предков. Давно почившие наши предки оказывают сильное влияние на то, что происходит с каждым из нас. Так, если в роду имелись грешники, которые по какой-либо причине не раскаялись в своих проступках, то потомкам вплоть до двенадцатого колена за это обязательно придется держать ответ. Для того чтобы очистится от грехов предков и избавить себя и своих родственников от родового проклятья нужно читать молитву за весь род. Кроме того, следует помнить, что все собственные поступки повлияют на судьбы потомков и кому-нибудь обязательно придется расплачиваться за ваши грехи.

Читайте так же:  Молитва если умер близкий человек

Православные молитвы за грехи и очищение своего рода

При чтении православных молитв, действие которых направлено на очищение собственного рода и избавления от грехов, молящийся человек может наполнить свою жизнь позитивом и усовершенствовать карму. Силой православной молитвы можно убрать внешнюю порчу и родовое проклятие.

Молитва за здравие живых близких и родных

Родственники в жизни каждого человека играют огромную роль. Нам важно общение с ними, их понимание и поддержка. Мы все любим своих родителей, братьев и сестер и всегда стремимся оберегать их. Для жизненного благополучия здоровье очень важно. Поэтому, заботясь о своих родных, нужно читать молитвы за их здравие. С их помощью можно защитить близких людей от негатива и сохранить их здоровье, даже в моменты, когда вас нет рядом.

Существует очень сильная православная молитва, которая должна читаться каждое утро. Но кроме этого не существует никаких ограничений на ее прочтение. Поэтому возносить ее можно в любое время, когда в душе возникнет такая необходимость.

Текст молитвы универсальный. С ней можно обращаться к Высшим Силам, а можно упомянуть конкретного Святого, на помощь которого вы рассчитываете.

Текст ее звучит так:

Покаяние и прощение — молитва за весь род

Существует сильная покаянная молитва, которая позволяет получить прощение от Господа для всего своего рода.

В сокращенном варианте она звучит, как приведено ниже, но дополнить ее можно фразами на свое усмотрение:

«Я обращаюсь к Тебе, Господи, Отец Небесный, Всемогущий и Всемилостивый. Я молюсь за себя и за род свой. Я прошу счастья для всех моих родных, чтобы мои дети и все будущие поколения были здоровы и счастливы. Чтобы дано им было понять силу рода своего.

Может быть, я мало знаю про род свой, может быть, я не сохранила традиций, но воистину благодарю всех своих предков, кто стоял у истоков моего рода. Я раскаиваюсь во всех своих прегрешением и прошу, чтобы родные люди не понесли наказание за мои грехи. Я молюсь за весь род свой и беру всю ответственность за все свершенное моими родственниками. Я молюсь и прошу о прощении.

Прошу Тебя, Господи, простить членов моей родни за несовершенство. Прошу и молю очистить корни моего родового дерева. Верую в милость Твою, Господи, и благодарю Тебя.

Я благодарю всех своих родных за то, что они были, есть и будут. И если, когда-нибудь они меня обидели, я прощаю их. Я прощаю обидные слова и упреки. Прошу прощения у всех своих родных и за то, что от меня исходили обиды. Род крепок пониманием и любовью. Прошу, Господи, даруй нам прощение и ниспошли понимание верного пути и этим укрепи наш род. Пусть сердца всех моих родных наполнятся любовью и добром. Откликнись, Господи, на мольбу мою, а я буду веру в душе хранить и непрестанно молиться и прославлять Тебя и все деяния Твои. Аминь».

Молитва в прозе за почивший род

В православии выделяется отдельно молитва, которая читается за почивший свой род.

Звучит она следующим образом:

Вместе с этой молитвой читается молитва о прощении грехов рода.

Звучит она следующим образом:

Важно также не только молится за почивший свой род, но и поминать своих ближайших усопших родственников. Делать это можно не только в отведенные специальные дни, но и в любой момент, когда в этом возникает духовная необходимость. Молитвы об усопших предусмотрены также в утреннем и вечернем правиле.

Почему так важно читать молитвы за свой род

Человек, который постоянно сталкивается в жизни с трудностями и невзгодами, должен задуматься над тем, не связано ли это с грехами предков, которые не были никем отмолены и, как следствие, прощены Всевышним. Именно поэтому грехи, которые совершили наши предки, отрабатываем мы, встречая на пути к цели бесконечные преграды. Но еще более опасно, если расплачиваться за прегрешения предыдущих поколений приходится собственным здоровьем или здоровьем своих детей. Поэтому молится за свой род очень важно.

Молитва за род позволяет очистить ауру и избавиться:

 • От очень сильных фобий и надуманных страхов, которые превращают жизнь в ад;
 • От постоянной усталости, апатии и депрессии, которые могут серьезно навредить здоровью;
 • От алкогольной или наркотической зависимости, которая часто сопровождает людей в периоды невезения и неудачи;
 • От бесплодия, которое часто приводит к разрыву семейных отношений;
 • От одиночества, которое выражается в том, что человеку, несмотря на все усилия, не удается создать семью;
 • От негатива, который проявляется агрессией, злостью и ненавистью ко всему в окружающем мире;
 • От появления мыслей, несвойственных уравновешенному человеку, к примеру, от желания совершить суицид.

Православные молитвы за род помогают всем без исключения членам рода в разных сферах. В целом такие молитвенные обращения восстанавливают природную силу рода. Это значит, что с помощью молитв люди могут улучшить судьбы будущих поколений. Молитвы за род угодны Богу, поэтому считаются мощной духовной практикой.

Читайте так же:  Алексеевич чернобыля молитва читать

Правда ли что сила молитвы защищает род до седьмого колена

Если за грехи предков приходится расплачиваться потомкам до двенадцатого колена, то очиститься с помощью молитвы можно до седьмого колена. Это значит, что навсегда избавиться от родового проклятия не всегда удается, но защитить своих ближайших потомков можно.

Следует понимать, что если вы заподозрили родовое проклятье, то молитву за род нужно читать обязательно. Это позволит изменить к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь своих ближайших потомков.

Чтобы молитва была эффективной нужно обязательно посетить службу в храме. Это позволит обрести душевное спокойствие. После службы следует остаться в храме и обязательно в одиночестве помолиться за упокоение душ предков и поставить свечи за упокой усопших.

После посещения церкви в домашних условиях, уединившись в отдельной комнате, следует совершить молитвенный обряд об отпущении грехов. Такой обряд рекомендуется читать в течение 40 дней подряд. Он предполагает чтение трех молитв. Начинается молитвенный обряд с чтения известной всем молитвы «Отче наш».

После этого возносится такая молитва:

После такой молитвы нужно прочитать благодарственную молитву. Допускается своими словами в произвольной форме выразить благодарность всем Высшим Силам, которые молятся перед Господом за прощение грехов всему вашему роду. По истечении 40 дней род очищается от грехов предков. Кроме того, таким способом, можно избавиться от порчи, наведенной на дом и семью.

Молитва о прощении грехов своего рода

Иногда случается так, что приходится просить прощения за грехи своих предков и читать молитву о прощении грехов своего рода.

Молитва о прощении грехов своего рода – священное слово, к помощи которого прибегают в крайнем случае. Запятнанная душа не получит прощения, поэтому грехи нужно отмаливать.

Дети не должны отвечать за грехи своих предков. Но бывает, что совершенное деяние покрывает пятном позора и греха весь род человека. В таких случаях читают одну из молитв для очищения рода.

Молитву нужно не просто читать, необходимо вкладывать в слова силу веры.

Молитва об очищении рода

Внутриутробная порча или родовое проклятие, насланные из зависти, очерняют душу. В этот момент страдают не только жертвы, но и сами виновники деяния. Чтение молитвы может не только снять проклятие с рода, но и очистить карму человека.

В зависимости от тяжести совершенного преступления читают по собственному выбору одну из молитв на очищение рода. Можно просто читать «Отче наш», если ситуация крайняя «Молитву за род до 12 колена».

Священники советуют выбирать по воле сердца, чтобы сила слов подействовала лучше.

Также необходимо соблюдать предписанные церковью правила при чтении молитвы:

 • перед прочтением нужно вспомнить все свои и родовые деяния;
 • принять и прозреть свою ошибку сердцем и вымаливать у Господа прощения;
 • при незначительных и недобрых проступках нужно также просить помилования;
 • обращаться к Творцу или святому, которому молятся с невинными намерениями и открытым сердцем;
 • отмолить грехи можно исповедовавшись у священнослужителя;
 • молиться стоит не только за себя, но и за всех своих близких и почивших и своего рода.

Все молитвы повторяют трижды. В конце можно прочесть благодарственное слово. Если читка молитвы проходит в храме, то будет нелишним поблагодарить всех, кто молится вместе с молящимся.

Кроме того, молитву на очищение рода просто так не читают. Прежде всего нужно понять, имеется ли проклятие или ужасные деяния в роду.

Некоторые признаки свидетельствующие о запятнанности рода:

 1. Суицидальные мысли и разрозненные чувства, которых ранее не было.
 2. Проявление частых заболеваний.
 3. Постоянное гипо или гиперсексуальное влечение.
 4. Внезапно активируются фобии и агрессия.
 5. Внезапное проявление какой-либо зависимости ранее не присутствующей.

Молитва Иоанна Крестьянкина об искоренении родовых грехов

Основоположник и первый чтец молитвы – старец Иоанн. Священнослужитель до 40 лет служения провёл в российских церквях. По благословению архиерея Никольского стал монахом в своё время.

Молитву он посоветовал прочесть обратившейся к нему женщине с мольбами помочь. Молитва помогла, более того, быстро разошлась среди верующих и стала глубоко почитаемой.

В момент молитвы Господу о прощении рода необходимо находиться в полном уединении. Спасти человеческую душу или род удастся только при ощущении чистых намерений и побуждений.

Перед молитвой лучше исповедаться перед Батюшкой. Он даст благословение и отпустит все грехи. После этого можно приступать с открытым сердцем и душой без тягот к очищению рода.

Мольба должна источать искренность каждого слова, мудрость, положительные эмоции и силу воли. Целью этого священного слова является спасение человеческой сущности и очищение его и рода в целом. Во время прочтения нужно прощать людей, которые нанесли вред семье чтеца. Но не стоит ждать внезапного чуда от молитвы сразу после прочтения одного раза.

Людям полезно поболеть или испытывать нищету. Всё ниспосланное свыше имеет свой конец. И просто так ничего людям не посылается, чего-то непреодолимого Бог не пошлёт. Это даётся для того, чтобы трудности преодолевались и делали человека таким, какой он есть.

Молитва за род до 12 колена

На жизненный путь человека влияют деяния родственников вплоть до 12-го колена. Древо семьи состоит из живых и почивших людей. Поступки последних много больше других оказывают влияние на род.

Некоторые усопшие из рода получают прощение и отправляются дальше, другие остаются в чистилище и мучаются, не зная покоя. Третьи, совершившие жестокие проступки отправляются в Ад, и именно из-за таких умерших род покрывается проклятием и впадает в немилость Господу.

Читайте так же:  Молитва бросить курить как

Присутствие рядом проклятых родственников можно определить по наличию каких-либо невесть откуда взявшихся фобий или зависимостей. В этом случае необходимо сразу приступить к очищению рода. Это можно сделать держанием поста, медитациями или строгим воздержанием. Её читают при полной неудаче в делах личных и семейных.

Сила этой молитвы поможет избавиться не только от почернения рода, но и от внутриутробной порчи. После прочтения священного слова жизнь человека сразу начинает меняться в лучшую сторону. Пропадут болезни, придет успех в делах и новых начинаниях.

Молитва за свой род до седьмого колена

Процесс отмаливания грехов занимает до 2-х месяцев. Перед процедурой читки необходимо попросить прощения у Бога и Богородицы. Сначала готовят церковные свечи и молитвенник. Если его нет и молитву читают первый раз, чтиво можно распечатать.

Затем начинают молиться за себя, потом за второе колено – мать и отца. Читать нужно до 7-го колена включительно. Желательно иметь визуально представление о предках.

Читать такую сильную молитву полезно всем, вне зависимости от ситуации. Карма и дух человека наполняются позитивом. Жизненное благополучие родственников улучшится если за них не только читать молитву, но и просить прощения.

Отчитка рода молитвами 40 дней

Молитвенник данного священного слова состоит из 2-х частей. Первую часть произносят в первые 20 дней месяца, при этом желательно держать строгий пост и воздерживаться от плохих проступков. Вторые 20 дней необходимо читать весь молитвенник.

Произнесенной молитвой просят прощения у всех святых и самого Господа.

Чтобы отчитка прошла хорошо, необходимо получить благословение священнослужителя. Когда молитву еще не начали читать в доме чувствуется присутствие заблудших покойников. После прочтения молитвы помещение очистится, как и дух самого читающего.

Молитва о прощении грехов родителей

Родители являются близкими родственниками по духу каждому человеку. Но случается так, что детям приходится отмаливать их грехи. В период полного взросления и становления личности дети стараются вернуть всю подаренную заботу родителей обратно. Помощи в этом можно попросить у Господа.

Молитва, обращенная к Пресвятой Богородице, защитит родителей и простит им их проступки. Перед чтением необходимо попросить прощения у родителей и Бога, а также простить все злоключения от предков.

Высшие силы простят грехи читающего, и его родителей если человек будет испытывать искреннюю любовь и желание получить прощение.

Молитва о дочери

Сила материнской молитвы неоспорима. Так уж повелось, что девочки являются более слабые по своей природной натуре, поэтому нуждаются в большей защите. Именно поэтому в православии большое внимание уделяется молитвам матери о дочери.

Сильные православные молитвы матери о дочери

Существует много сильных православных молитв матери о дочери. Молитвенные обращения отличаются чудодейственной силой и считаются оберегами. С их помощью можно поддержать свою кровиночку на разных этапах жизни. Искренняя молитва матери, которая идет из глубины души, позволяет установить над дочерью невидимый защитный щит, который пробить не сможет никакое зло или негатив. Сильную молитву о дочери нужно творить ежедневно, и в этом случае мать может быть уверенна, что ее дочь успешно справится с любыми трудностями и обойдет стороной все неприятности.

Молитва за дочь и защита над ней

Сильная молитв за дочь, которая позволяет поставить надежную защиту, обращена к Иисусу Христу. Возносить ее можно, как в храме, так и в домашних условиях. При этом нужно обязательно молиться перед иконой Спасителя при зажженных церковных свечах. Очень важно полностью сосредоточится на молитвенных фразах и полностью осознать их. Ничто и никто не должен помешать молитву о дочери.

Молитвенное обращение может звучать следующим образом:

Молитва о здравии дочери к Пресвятой Богородице

Искренние материнские молитвы всегда слышит Матерь Божья. Поэтому в любой трудной ситуации нужно обращаться именно к ней. Как правило, помощь от этой Святой поступает незамедлительно.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Материнская молитва о счастье дочери

Для того чтобы дочь обрела свое житейское счастье, мать обязательно должна молиться за дочь. Наиболее сильной является специальная молитва, направленная Пресвятой Богородице.

Существуют особенные правила для чтения такой молитвы и им обязательно нужно следовать:

 • Молиться о счастье дочери нужно ранним утром, когда вам никто из домочадцев не может помешать.
 • Нужно умыться, одеться и встать перед иконой Пресвятой Богородицы на колени.
 • Обязательно нужно в этот момент иметь на теле православный крестик.
 • Проговаривать молитвенные слова следует, глядя на пламя горящей церковной свечи, которую предварительно необходимо зажечь перед иконой.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва матери о беременной дочери

К Пресвятой Богородице можно также обращаться с молитвой о беременной дочери. Если материнская молитва будет возноситься каждый день, то это гарантирует успешное протекание беременности. Кроме этого, молитвенное обращение укрепит дух дочери и успокоит ее, а это значит, что роды будут легкими и ребенок родится здоровым.

Молитва в этом случае звучит следующим образом:

Молитва за дочь Матроне и Николаю чудотворцу

Очень сильной молитвой является обращение к Святой Старице Матроне Московской. Эта святая при жизни ценила связь между родителями и детьми, поэтому, находясь на небесах, она обязательно услышит молитву и откликнется. Молитвенное прошение о счастье дочери необходимо читать на ранней зорьке перед образом Святой старицы. Его допускается читать не каждый день, а только в случаях, когда в этом возникает внутренняя необходимость.

Читайте так же:  Молитва урок орксэ

Очень важно, произнося следующие молитвенные слова, верить в то, что они будут услышаны:

Каждый день для защиты дочери можно считать короткую защитную молитву Святому Николаю Чудотворцу.

Звучит она следующим образом:

Молитва на роды дочери Св. Матроне

Процесс родов всегда вызывает волнения в душе любой женщины. Поэтому к родовому процессу важно правильно морально подготовится. Любая мать переживает за свою дочь и поэтому стремится ей помочь специальной молитвой. Как известно материнская молитва всегда очень действенная. Она позволяет создать особый защитный щит, что исключит всякие непредвиденные обстоятельства во время родов.

Просить о помощи при родах дочери можно Святую Матрону Московскую.

Молитвенное обращение может звучать следующим образом:

Молитва, чтобы дочь удачно вышла замуж

Каждая мать мечтает о том, чтобы дочь удачно вышла замуж. Самой сильной молитвой для такого случая является обращение к Иисусу Христу.

Звучать оно может следующим образом:

Молитва в день рождения дочери

Особенно сильной является молитва в день рождения дочери. Она позволяет надежно оградить свое чадо от горестей и бед на целый год. Перед молитвой, которая должна произноситься дома, следует обязательно посетить храм, где нужно поставить свечу за здравие доченьки.

Молитва произносится перед иконой Спасителя, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Перед ними следует обязательно зажечь по церковной свече.

Молитва о дочери должна быть направлена Богоматери и звучать может следующим образом:

Молитва о прощении

Молитва о прощении в православии играет большую роль. Она представляет собой такие тайные слова, наполненные глубоким душевным смыслом, которые позволяют обратиться к Высшим силам с просьбой о прощении собственных прегрешений. Молитвы о прощении обязательно следует читать в храме. Чтобы отмолить все свои прегрешения следует, как можно чаще посещать церковь. Кроме того в дополнение к такой молитве следует постоянно раздавать милостыню тем, кто нуждается больше, чем вы.

Молитва о прощении грехов своих перед Богом

Самые сильные молитвы о прощении возносятся Господу Богу. Их нужно читать каждый день. Каждое слово в молитвенных обращениях должно звучать осознанно и искренне.

Ежедневная молитва покаяния и прощения

Для ежедневной молитвы покаяния и прощения можно использовать следующую молитву:

Молитва Иисусу Христу о прощении обид

Обиды на других людей очень загрязняют душу, поэтому нужно избавляться от них, используя специальную молитву.

Звучит она следующим образом:

Молитва Иоанна Крестьянкина о прощении родовых грехов (своего рода)

Основная цель молитвы Господу о прощении грехов своего рода заключается в спасении человеческой души. Ее сила состоит в том, что с ее помощью происходит общение с Богом один на один. Это значит, что возносить ее нужно в полном уединении и абсолютно искренне.

Основные правила такого моления заключаются в следующем:

 • Перед вознесением молитвы нужно осознать все то, что вы делали неправильно в жизни. Важно пробудит в душе желание искреннего раскаяния в своих проступках. Нужно своими словами озвучит то, что вы совершали, нарушая заповеди Божьи и попросить за это прощение.
 • Перед чтением молитвы о прощения рекомендуется посетить храм и исповедаться.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва о прощении грехов за абортированных детей

Аборт считается страшным грехом и его женщине нужно отмаливать длительное время. Молитва о прощении за убийство не родившегося младенца читается в течение 40 дней. Важно не пропускать ни одного дня. До того как начинать молиться рекомендуется посетить храм, исповедоваться и покаяться перед батюшкой. Произносить молитвенные слова следует перед иконой Богородицы и спасителя. Искренняя молитва обязательно будет услышана и Бог снимет с вас грех.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Очень сильная молитва Создателю о прощении и помощи

Существует несколько сильных целенаправленных молитв к Господу. Их нужно использовать в конкретных случаях. Очень важно возносить такие молитвы перед иконой Спасителя.

Молитва о прощении обидевших нас

Для того чтобы очистить душу от негатива нужно возносить молитву о прощении людей, которые нанесли обиды. Это позволит отпустить ситуацию и успешно продвигаться к поставленной цели. Особенности чтения такой молитвы заключаются в том, что она должна быть приближена по своей сути к медитации. Необходимо уединиться в отдельном помещении, установить икону Спасителя, зажечь перед ней церковную свечу и принять удобное положение.

Текст молитва звучит следующим образом:

Молитва о прощении ребенка

Родители очень часто возносят молитвы о прощении детей. Это позволяет очистить ауру своих чад.

Самой сильной считается такая молитва матери:

Молитва о прощении врагов

Если вы знаете, своих врагов, то нужно обязательно читать молитву об их прощении. Это позволит уберечь свою душу от влияния негативной энергетики. Кроме этого такая молитва подтолкнет ваших врагов на путь истинный и очень велика вероятность того, что вскоре ваша вражда прекратится.

Одна из сильных молитв звучит следующим образом:

Данную молитву возносить к Господу нужно в уединении перед иконой Спасителя. Также обязательно после нее следует посетить храм, где поставить свечу за здравие своего недруга.

Видео: вычитка — очищающая молитва прощение, читает настоящий священник

Православная молитва о роде Своем
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here