Православная молитва на татарском языке

Полное описание: Православная молитва на татарском языке специально для наших уважаемых читателей.

Молитвы утренние (татарский язык)

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Молитва мытаря

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Молитва предначинательная

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Трисвятое

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Молитва Господня

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

50 псаломъ

Символ веры

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Тропарь Кресту

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Молитва о живых

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Окончание молитв:

Достойно есть…

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

Правила чтения мусульманских молитв

Мусульманские молитвы — это обращения к Аллаху, выражающие благодарность за полученные блага, просьбы о помощи, защите. В Исламе правоверные используют дуа из Корана, которые разрешено произносить в любое время по велению души.

Читайте так же:  Молитва о прощении обиды на родителей

Что такое мусульманская молитва и ее значение

В Исламе через священные строки люди говорят с Господом, заручаются его поддержкой, получают нужные знания, чтобы уберечься от греховного образа жизни. Аллах слышит слова, произнесенные вслух, в уме. Намаз — обязательное действо, оно позволяет сохранить связь мусульманина с Богом, проводится 5 раз в день. Дуа разрешено произносить по мере необходимости.

Распространенные молитвы из книги Корана и Сунн имеют разное предназначение:

 • на благословение Господа;
 • для защиты верующего мусульманина от сглаза врагов;
 • дуа, способствующие разрешению проблем;
 • слова от порчи;
 • провоцирующие исполнение желаний;
 • от недугов, физической, душевной боли;
 • молитвы на могиле мусульманского кладбища;
 • на богатство, везение в работе, торговле;
 • для познания любви, гармонии, спокойствия в семье;
 • благодарственные строки.

Ритуальные мусульманские действия не являются обязательным атрибутом во время произнесения молитвы, они показывают серьезное отношения к традициям. Уважение к Аллаху проявляется через совершение земного поклона: опускаются на колени, замирают, поцеловав пол.

Особенности и обзор сильных молитв с переводом

Аллах слышит обращения, созданные мусульманским народом, на всех языках, рекомендуется произносить дуа на арабском, татарском или башкирском. Если молящийся незнаком с особенностями речи, предварительно изучают перевод дуа. Важную роль играет осознанность, понимание произнесенных слов: в выражениях идут отсылки к сунам, аятам, правоверные усваивают первоисточники.

Молитвы мусульмане заучивают наизусть, допустимо читать с листочка, если в тяжелый момент забыли текст, обращаются к Господу в произвольной форме.

На татарском

Намаз принято читать на арабском, человек, впустивший Аллаха в свое сердце, почитающий Коран, посещающий мечеть, воспроизводящий молитвы мусульманские на татарском языке, будет признан правоверным.

У татар сильны традиции, тексты прошений передаются от родителей к детям, которых учат правильному произношению звуков, темпу речи. Молитвенные мусульманские строки несут мощную энергетику, способны влиять на судьбу, изменять сознание. Сакральные слова не относят к колдовству, все в мире происходят по воле Аллаха.

Для наступления светлой полосы произносится мусульманская сильная молитва, приносящая успех. Правильная транскрипция:

Понять смысл молитвы, созданной мусульманским пророком, поможет перевод текста:

“Во имя Аллаха, исполненного милосердия! Мое приветствие, счастие — заходи в жилище, появись, радость, как песня, как солнечный день, светило. Орошай благословенным ливнем, приходи ко мне, молящемуся к тебе, как снега зимой, как ожидаемая холодная пора после осенних месяцев, приноси благодать. Раскрывай окошки, ворота изысканные для добра, благодарственные лучики озарят всех. Приходи, счастье!”

Разрешено включать видео-, аудиозаписи с молитвами. Приступают к мусульманскому ритуалу, умыв лицо водой, очистив сознание, избавившись от посторонних мыслей. Заниматься бытовыми хлопотами, употреблять пищу во время прослушивания дуа запрещено.

На арабском

Чтобы преодолеть трудности, избавиться от проблем, начать новый этап жизни, произносят мусульманский текст молитвы на арабском:

“Альхамду-лил-льахи-рабиль-а-альамиин, аса-алюкьа-му-уджибати-рахматик, ва-аза-аима-магфиратик, валь-и-исмата-мин-кули-занб, валь-ганимата-мин-кули-бир, вас-сальамата-мин-кул-ли-исм, льа-а-тада-а-ли-и-занбан-илльа-гафартах, ва-льа-хам-ман-ильа-фараджтах, ва-льа-ха-аджатен-хийа-льакьа-ридан-ил-льа-кадайтаха-а, йа-архамар-ра-ахими-ин”.

Понять смысл, который несет катем мусульманская молитва, поможет перевод на русский:

“Воистину восхваления достоин Господь, владыка миров. Молю, Аллах, подари милость, проявление божественного прощения, убереги от грешного, приведи к праведному. Прошу оградить от ошибочных действий. Не оставляй греха, даруй прощение, избавь от волнения, удовлетвори нужду. Ты — Наимилостивейший”.

Произносится молитва по мере необходимости, при возникновении у мусульманина желания приблизиться к Богу. Обязательно во время воспроизведения дуа благодарить Аллаха, это помогает в праведных делах.

Для заключения счастливого брака совершается 2 ракаата, произносится мусульманский священный текст:

«Алаахума-иннакьа—такдир-ва-льа-а-акдир-ва-та-альам-ва-льа-а-альам-ва-антэ-альа-йамуль-гуюб, фа-ин-ра-аита-ана (молящийся называет имя девушки/парня) хайрун-ли-и-фи-и-ди-и-ни-и-ва-дуньа-а-ва-а-ахырати-и-факдурха-а-ли, ва-ин-кьанэт-гайруха-а-хаиран-ли-и-минха-а-фи-и-ди-инии-ва-дуньйа-а-ва-а-ахырати-и-факдурха-а-ли-и».

Для понимания смысла используют перевод мусульманской действенной молитвы:

«Аллах, все подвластно Тебе, я не могу ничего поделать. Ведаешь скрытое от людей, мне неизвестно ничего. Если Ты знаешь, что (имя избранника/избранницы) — наилучшее для сохранения мусульманской веры, счастья в земном мире, будущем, окажи помощь молящему к тебе, дабы он/она стал мне мужем/женой. Коль иная лучшая для сохранения веры, счастья в мире, окажи помощь, сделай иную моей женой/мужем».

Мусульмане верят: судьба передается в волю Аллаха, если женщина/мужчина не подходит, молитва поможет найти другого человека для создания семьи.

На башкирском

Правоверные, проживающие в Республике Башкортостан, могут читать мусульманскую молитву на родном языке. Чтобы полноценно отдохнуть ночью, набраться сил, привлечь удачу, дуа произносятся перед сном.

Сначала, как заповедал пророк Мухаммад, нужно дунуть на ладошки трижды, произнести 3 суры (112-114) на башкирском:

 • молитва “Аль Ихлас”;
 • мусульманский сокровенный фрагмент “Аль-Фаляк”;
 • “Ан-Нас”.

Тексты, предназначенные для достижения успеха в делах, здоровья, обретения счастья, любви, согласно мусульманской религии, можно произносить на башкирском. Если правоверный знает арабский, он придерживается канона, Аллах оценит его старания, возблагодарит.

Первые слова мусульманской молитвы

В Исламе существует понятие “басмала”, обозначающее первые слова сур — “Бисмиллях”, эти строки в 9 главе Корана отличаются.

Молитва на мусульманском языке начинается с произнесения имени Всевышнего, восхваления Аллаха. Перед обращением к Творцу с просьбами разрешить проблемы, даровать здоровье, счастье, земные блага, выражают почтение, демонстрируя искреннюю веру в Милосердного Бога. Поблагодарив за дарованное в жизни, человек осознает свое истинное богатство, щедрость Вседержателя.

Какие мусульманские молитвы можно читать на татарском языке

Мусульманские молитвы на все случаи жизни – это комплекс обращений к Всевышнему, содержащий восхваления и просьбы об улучшении жизненных обстоятельств. При регулярном повторении человеку с искренней душой, его окружению они помогают исполнять желания, вызывают полезные изменения в судьбе. Усилить эффект помогут переводы священных текстов на родной язык, использование татарских версий.

Правила чтения универсальных полезных дуа

Мусульманские сильные молитвы принесут пользу во всех случаях жизни, если будут прочитаны по правилам. Если иное не указано в описании к дуа, то можно использовать следующие рекомендации:

 • молиться надо в чистой одежде, после омовения;
 • предварительно покаяться;
 • начинать стоит с зикра (упоминания Бога);
 • молиться надо постоянно, не забывая о намазе;
 • мусульманские священные тексты надо класть на новую, чистую ткань.
Читайте так же:  Молитвы в праздник вознесения Господня

Обзор мусульманских молитв на все случаи жизни

Молитва мусульманская на удачу и здоровье на татарском, арабском, других языках принесет позитивные изменения при правильном подборе материала. Значение имеют:

 • искренняя вера в силу и власть Бога;
 • сильное желание получить его поддержку;
 • глубокая концентрация на волнующей ситуации.

На удачу

Мусульманские сакральные молитвы для удачи во всех случаях жизни на татарском, арабском, других языках помогают исправить материальное положение, добиться денежного благополучия, успеха в работе. Для этого достаточно обращаться к Богу с мольбами 1 раз в сутки каждый день. Предварительно можно подать милостыню у храма для улучшения состояния дел в торговле.

Для избавления от проблем надо читать утром и вечером по 7 раз следующие слова молитвы, переданные мусульманскому народу Пророком Мухаммадом:

Молитва для всех случаев жизни на татарском Перевод мусульманского текста
Тиңдәше юк, отличного иңгән. Ул – минем надежда хуҗасы һәм Ґәреш. Нет Бога, отличного от Аллаха. Он – моя надежда, хозяин Трона.

Прервать период неудач поможет мусульманская священная молитва для всех случаев жизни на арабском или татарском языке для возвращения удачи. Ее читают ежедневно:

Текст на татарском Перевод мусульманского текста
Мин — Аллаһуның колы. Сорыйм турында воздаянии сабырлыклары җиңүе өстендә. Я — раб Аллаха. Прошу о воздаянии за терпение победой над бедами.

На здоровье

Мусульманские священные молитвы для улучшения здоровья во всех случаях жизни на любом языке (в том числе – татарском) дарят силы для борьбы с любыми недугами. Они же предотвращают развитие сглаза, порчи, помогают с рождением ребенка.

Попросить о помощи Господа в исцелении можно через короткую мусульманскую дуа:

Текст на татарском Перевод на русский язык
Аллаһы Тәгалә мине гафу, эшләмәячәк бер өлеше лаеклы җәмгыяте. Пусть Аллах простит меня, сделает частью достойного общества.

Допустимо использование другой мусульманской сильной молитвы от болезней на все случаи жизни, представленной в татарском или арабском языке:

Текст на татарском Значение мусульманского текста
Аллаһ – бердәм ходай. Ул владыка барлыгы, ул көчлерәк, барлык. Аллах – единый бог. Он – владыка всего, который сильнее всех.

Ритуальные

Мусульманские молитвы на татарском для всех случаев жизни используют в религиозных ритуалах. Ими сопровождают праздничные мероприятия, подготовку к намазу.

При совершении омовения читают следующие слова:

Мусульманская сильная молитва на татарском Значение мусульманского текста
Бердәм Аллаһ, Пәйгамбәребез Мөхәммәд аның. Едины Аллах, Пророк его Мухаммад.
Прими минем тәүбә һәм очищение, Ходай. Прими мое покаяние и очищение, Бог.
Аллаһуга мактау булсын Аллаһугадыр, далекому нче җитешсезлекләрне. Кабул итәчәк булсын минем прошение турында прощении, тәүбә. Хвала Господу, далекому от недостатков. Примет пусть мое прошение о прощении, покаяние.

Вечерние приемы пищи во время месяца Рамадан (ифтар или разговение) сопровождают другими мусульманскими сакральными молитвами для всех случаев жизни на татарском:

Текст молитвы на татарском Перевод мусульманского текста молитвы
Постился өчен Әфәнделәр, разговелся благами аны веря һәм билалет. Булсын гафу минем үз. Аллаһуга мактау булсын аңа. Постился для Господа, разговелся благами его, веря и надеясь. Пусть простит меня со своей безграничной милостью. Хвала ему.

Другие

Мусульманские сильные молитвы на татарском, других языках для всех случаев жизни помогут и в других ситуациях.

Улучшить сон помогут мусульманские священные молитвы на арабском и татарском языках из Корана для всех случаев жизни. Надо читать вечером 2 завершающих аята суры Аль-Бакара:

Татарские слова молитвы Значение мусульманского правоверного текста
Сезләрдән диненнән расүлне. Саклаганнар алар фәрештәләр, Писание Аллаһуның. Диләр: «Повинуемся һәм тыңлыйбыз, гафу сорыйбыз, көтәбез, кайт к Ходайга». Верующие уверовали в посланника. Верят они в ангелов, Писание Аллаха. Говорят: «Повинуемся и слушаем, просим прощения, ждем возвращения к Богу».

С помощью мусульманских сакральных молитв для всех случаев жизни на татарском или арабском языке можно установить защиту от негативного магического воздействия, зла шайтана. Они помогут обезопасить дорогу и дом, успешно разрешить спорную ситуацию. Достаточно прочесть:

Мусульманский текст молитвы на татарском языке Значение
Аллага шөкер, ул коткарыр барлык от шайтана, башка явыз. Слава Аллаху, который защитит всех от шайтана, другого зла.

Для очищения дома от негативной энергетики, развития духовности у обитателей используют свечу и особые слова на татарском. Превратит в крепость квартиру следующая мусульманская сильая молитва для всех случаев жизни:

Текст молитвы на татарском Перевод
Аллага шөкер, ул сохранит торак от начар кешеләр. Слава Аллаху, который сохранит жилище от сглаза, плохих людей.

Тексты татарских дуа на все случаи

Мусульманские молитвы для всех случаев жизни стоит читать в оригинале на арабском или татарском языках. Допустим перевод на родной для себя язык, что облегчит понимание.

Для любой ситуации подойдет универсальное обращение к Богу на татарском языке:

Повторять мусульманскую священную молитву для всех случаев жизни для достижения счастья надо по 7 раз за день. Дополнять ее можно татарскими дуа на все случаи жизни, их переводами в русский язык.

Изменит жизнь к лучшему русскоязычный аналог мусульманской татарской молитвы для всех случаев, которую можно читать или слушать:

«Именем Аллаха заклинаю на счастье. Пусть оно будет покровителем по жизни, станет защитой от бед. Пусть прольется в жизни дождь изобилия, принесет благополучие».

При регулярном использовании мусульманские слова на татарском, арабском или русском языках принесут успех во всех случаях жизни, исцелят тело, душу.

Мусульманские молитвы на арабском, татарском, русском, других языках привносят в жизнь всех молящихся людей размеренность, порядок. Они наделяют уверенностью в случае регулярного повторения, открывают истинный путь, избавляют от зла, ненависти, зависти.

Читайте так же:  Молитва на спасение души

Татарские молитвы

Основой ислама является Священная Книга Коран. Именно в ней собраны все молитвы, которые в повседневной жизни должен читать правоверный. Мусульманские молитвы должны стать основой жизни, только в этом случае человек может иметь надежду, что он после смерти попадет в рай.

Самым главным и обязательным религиозным обрядом в исламе считается намаз. Именно он позволяет мусульманину сохранять связь с Аллахом. Намаз должен читаться правоверным пять раз в день. Это позволяет укрепить веру и очистится от свершенных прегрешений.

Намаз определяет дневной ритм верующего человека. Молитвы возносятся:

 • На рассвете.
 • В середине дня.
 • Во второй половине дня.
 • В вечерний час
 • В сумеречное время.

Для совершения намаза нужно провести омовение, одеть чистую одежду и выбрать чистое место. По возможности каждый мусульманин стремиться совершить обязательное моление в мечети.

Намаз — это очень сложный обряд, в котором предусмотрено не только чтение большого количества молитв, но и выполнения точных ритуальных движений. Для тех, кто недавно принял ислам, предусмотрен упрощенный ритуал, который также может использоваться, когда имеется нехватка времени.

Кроме молитв, которые используются в намазе, существует ряд специальных молитвенных обращений — дуа, которые могут использоваться в самых различных жизненных ситуациях.

Читать любую исламскую молитву нужно искренне. Это главное условие того, что она будет услышана Аллахом. Дуа должно произноситься уверенно, это подчеркивает, что для вас очень важна помощь свыше в настоящий жизненный период.

Читать татарскую молитву на удачу

Желание привлечь удачу в жизнь естественно для каждого человека. В мусульманском мире удача и материальное благополучие взаимосвязаны. Именно этим объясняется то, что перед чтением данного вида молитв обязательно раздать милостыню нищим. Дуа на привлечение удачи и денег разрешается читать только раз в день. Возносить молитву можно в любое время.

Звучит сильная молитва так:

Татарская молитва на здоровье

Татарская молитва на здоровье позволяет обрести душевное спокойствие. А это значит, что у человека появятся силы успешно бороться с любыми болезнями, причинами которых, как правило, является неблагополучное нервное состояние человека. Кроме этого такая молитва успешно помогает справиться с порчей и сглазом. Такие негативные чужеродные воздействия, также часто, провоцируют развитие серьезных болезней.

Звучать молитва на русском языке может следующим образом:

Молитвы для очищения дома

В мусульманском мире считается обязательным ритуал для очищения дома от негативных энергий. В Коране имеется много таких молитв. Священнослужители считают, что такие молитвы нужно произносить на арабском языке, читая их непосредственно из Корана. Безусловно, не все это могут сделать. Поэтому ислам предлагает очень простой обряд со свечами. С его помощью можно очистить от негативной энергетики пространство собственного дома. Все, что нужно так это обойти все жилые комнаты по периметру с зажженной свечой в руке.

В процессе этого проговаривается короткая молитва, которая на русском языке звучит так:

После этого нужно обязательно прочесть такую молитву, стоя на коленях в одной из комнат, повернувшись лицом на восток:

Татарская молитва перед сном

Для того чтобы сон был спокойным и удалось полноценно отдохнуть перед сном следует читать специальные дуа: Ихлас, Фаляк, Нас.

Сура Ихлас на русском языке звучит так:

Сура Фаляк является защитной и звучит следующим образом:

Сура Нас звучит на русском языке так:

Также правоверные могут читать перед сном аят «Аль-Курси», на русском языке он звучит так:

Слушать онлайн татарские молитвы на татарском языке

Очень полезно слушать мусульманские молитвы на татарском языке. Но очень важно это делать правильно. Включать аудио запись нужно, только когда вы правильно настроитесь и отбросите все сторонние мысли. Нельзя во время прослушивания молитв кушать или заниматься какими-либо попутными бытовыми делами.

Православная молитва на татарском языке

Вера и Время: Не удалось найти страницу

К сожалению, на нашем сайте страница с таким адресом не найдена.

Страница отстутствует или была удалена с сайта.
Возможно, допущена ошибка в адресе страницы.

Попробуйте найти интересующие Вас материалы
с помощью ФОРМЫ ПОИСКА

Фотоальбомы

Фотоальбом по материалам паломнической поездки московских педагогов в Кострому 22-24 июня 2018 года.

Видео/аудио

26 августа 2019

26 августа 2019 года на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) состоялся очередной, VIII Форум педагогов Москвы «Учитель цифрового города: настоящее и будущее», организованный Единой независимой ассоциацией педагогов.

Все анонсы.

31 декабря 2019

Святые и святыни:

Один из местных жителей, по имени Парамон, видя мучения христиан, открыто обличил жестокость правителя и исповедал свою веру в Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа.

Знаменательные даты:

Более 10 лет назад, в 1993 году, в ходе всенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации. Первая российская Конституция была принята в 1918 году в связи с образованием РСФСР. После установления советского строя контрольные функции, в соответствии с принципом «Вся власть Советам!», были сосредоточены.

Молитвы на татарском языке. Православие в Татарстане

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­Ходай; эй лыкка, безне жазык­тан тазарт; эй тотоб безне Тороучы, зако­ныннан жазганы­кичер бызны; эй Святый, безгя изге­лек безнен, кылыб житеш­мягян жире­безне исе, Уз тoзят­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 Шoкoр).

табкыр Атага, Улга, Святый Тынга aрчакта дя, aле да гумердян гумергя, аминь.

Молитва кюктяге

Эй Господня Атабыз! данны булыб торсон Синен исемен, килсен падша­лыгын Синен, кюктя дя жирдя­гечя булсын иркен Синен. кoннoк Бoгoн икмяге­безне бир безгя. лары­Бурыч­бызны кичер, без дя безгя булган бурычлы­нарга кичер­гян кюк. алда Безне­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­кот нан­кар безне.

50 псаломъ

Символ веры

намын­Ыша бер Алла Атага, бу­ган лярне­нястя Тото­учы диб, кюк­не, реня­не, кю­жир тор­ган­ны, кю­рен­мей ган­тор­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган Жяня. (диб ыша­намын) бер Ходай I Хрис исусъ­тоска, Алла­нын жан­тыуган гыз Улы диб, буган, багыт­элеке лардан Атадан тыуган, жак­тыдан кан­чык жак­тыдый, чын Алладан чын тыуган Алла диб, тыуган, жара­ган­тыл тoгoл, Узе Ата белян рын, ба­бер да Ул бул­дыр­ган диб. шеляр ке­Без oчoн, без­не кот­карыр кюк oчoн­тян инеб, Святый тын белян кыуаты Мар i я Кыз­дан тян­кеше нянеб бул­ган диб. Понт i й багы Пилатъ­тында без­нен oчoн дакла ка­качка­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­гян­мел диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян нян­жирен Алла княгя­сендя­геча леб­тере торган диб. Кюккя кютя­Атанын, релеб ун жагын­нан утырган диб. лярне­Тере, улгян­нярне тик­шереб оло­га айырыр­лок белян тагы ки­лясе, лыгы­падша ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня намын­ыша) Святый Тынга, тере ите­Ходай уче диб, Атадан чыга диб, белян Ата, Ул белян тин табы­ныулы, даннаулы тин диб, Пагам­бярляр арт­сoйля Ул кылы­гян диб. (Ышана­мын) Апос, церковькя­толлар арт­кылы бoтoн куйыл­гя жир­ган бер гня арыу диб жыйын. Чумыл­дырыу бер диб, ларны­жазык кичертя диб aйтямен. Улгян­тере няр­леб то­расы диб, мянге мош­тор буласы диб кoтя­мен, Молитва.

аминь 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, жазык мин­лыны тазарт, мин бер Синен да чaкта алдында арыу эш кыл­мадым мине, шул жаман­нан коткар, Синен миндя иркен булсын ыйы, мин узем­тейешсез нен аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, арыу Синен исе­менне, Атаны, Улны, Тынны Святый жыр­лаб данна­саб aле, ыйы дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. молитва.

2-я Аминь того же святого

Эй кеше сoйoуче жокодан, Алла торгач, Сина сыйына­мын, Уз ген­изгеле белян Синен эшля­ренне шыб­тыры Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-эшкя тoрлo мина кыуат бир, дoньядя усал ней нястя бар, бары­сыннан да коткар мине, шайтан­нын азды­рыуын­сакла нан. Мянге Падша­лыгына кергез, Узен Син мине жараткан, бар жакшы­булды лыкны­рыб биреуче Син Узен: ышан минем­ганым Син Узен. Сина ките дан­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­гумергя дян. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Син, Ходай кюб изгеле­геннян, оло негеннян­рахим бу уткян тoннoн багытын мин хатярсез мяндяня, ичбер зыянсыз уткя­зергя тын­булыш, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, рыучы­Башка Ходай, Узеннен чын жактын­жакты нан­рылган кюнел белян Синен кылар­не иркен­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-гумер да, чакта­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное святого призывание, имя которого носишь

Эй Алланын исеме (aулеясе), минем oчoн Аллага инял, Сина мин сыйыныб чын кюне­лемнян лямен-иня: Сине тиз булы­шыучы, oчoн жаным теляк итеуче диб белеб.

Пресвятой Песнь Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, дяулятен, сoйoн бар Мар i я, Ходай Синен Безнен. белян жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, данны Син булган катыннар арасыннан, Синнян даннаулы да Тыуган.

Эй Ходай, калкынны жортона, сакла бярякят бир. Дoрoс денне тотоб ололаб саклаучыларга дошман­нарын жинеб кыуат басарга бир, Качын белян сакла тормо тоткан­шонны.

Молитва о живых

Эй Ходай, жарлыка, сакла минем духов­ный атам (мине), исеме тыу­дырган атам-анам (няре­исем), карен­дяшля­ремне (исемняре), ларымны­башлык, мина жакшылык кылган­нарны (няре­исем), барлык Христосъ денен дoрoс ларны­тотоучы­бары­сын да сакла.

Молитва о Ходай

Эй усопших, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: атам минем анамны, тыуган­нарымны, мина шылык­жак кыл­ган­нарны (исемняре), православный барлык Христиан­нарны да, ирекле, ирексез жазык кылган­ларын кичереб, аларны Узен­Кюктяге нен Падша­лыгына керт.

Окончание Достойно:

молитв есть…

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Тыудыр Алланы­ган Кыз, Сине кадер­Син, ляргя мян­гегя кадерле, шиксез Син, Таза безнен Алла­бызнын Анасы, вим­Херу­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­данны дя дян, кыз кoйo Сюз Алланы дырган­тыу, чын Алла Анасы Сине Шoкoр.

ололойбыз Атага, Улга, Святый Тынга чакта дя, aр-aле да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай табкыр (3 жарлыка).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Синен, Улы кадерле Таза Анан­нын да, лярендя­кюнел Алланы жoрткян арыу тор­атала мошло­рыбыз­нын, бар aулеяля­теляк дя реннен­ляре какына мин жазык­кот да лыны­кара кюр. Аминь.

МОЛИТВЫ НА ГРЯДУЩИМ СОН

Атанын, Улнын, Святый Тыннын Аминь. исеменя.

Молитва предначинательная

Эй Ходайым Иисусъ Алла, Христосъ Улы, Синен кадерле Таза нын­Анан да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян тор арыу­мошло атала­рыбыз­нын, aулея бар­лярен­нен дя теляк­ляре мин какына жазык­лыны да коткара кюр. Шoкoр.

Аминь Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

небесный Царю

Кюк Падшасы, жанга тыныч­кюнелгя, лык чын белем биреуче Тын, булса кайда да бар Син, барын да oлгoрт­тoрлo, aр-терясен жакшы­лыкка бай Син, биреуче терелек Син Узен, безгя килеб наш­урын, безнен aр-бер шакшы­лыгы­aрче бызны, жанна­рыбыз­ны коткар, Син лекле­изге.

Трисвятое

Святый Алла, Святый Святый, Кодрятле Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Атага Шoкoр, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-гумер да чакта­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Алла Iпостасьле, безне жар­лыкка; эй Ходай, жазыктан безне тазарт; эй безне тотоб Тороучы, ныннан­зако жазганы­бызны кичер; эй Святый, изгелек безгя кылыб, безнен житеш­мягян безне­жире тoзят, Уз исемен oчoн.

Эй Ходай табкыр (3 жарлыка).

Шoкoр Атага, Улга, Святый aле Тынга дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, Молитва.

аминь Господня

Эй кюктяге Атабыз! данны торсон булыб исемен Синен, килсен падша­Синен лыгын, жирдя дя кюктя­гечя булсын Синен иркен. Бoгoн кoннoк икмягебезне бир Бурыч. безгя­лары­бызны кичер, без дя бурычлы безгя булган­нарга кичер­гян Безне. кюк алданырга ирек жибярмя. Жаманнан безне коткар.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Отцу Богу

Эй мянге Алла, эй бар булды­нарнын­рылган Падшасы, мине бу сагаткя жите­тейешле шергя кюреуче, бoгoн эш белян дя, сюз белян дя, уй белян дя кылган жазыкларымны мина кичер. Эй минем, Ходай мескен жаным­ны да, тянем­не дя, тыымны да шакшы aртoрлo­лыгыннан тазарт. Эй Ходай, бу тoннo жоклаб тыныч уткя­зергя мина булыш, жарлы мин гна урным­нан тороб ремнен­гуме бар кoння­рендя дя Синен исе арыу­менне даннасам ыйы. Шулай мина итеб кары­шылык итеуче тянне, дошман тянсез­нарны жинсям эйе. Эй Ходай, шакшы мине­ландыра торган жаман няпес­буш, лярдян уйлар­дан мине коткар. Эй Святый, Ул, Ата Тын, Падшалык, кыуат, ололок aле, Синеке дя, aр-чакта да, гумердян гумергя. Аминь.

святого 2-я, Молитва Антиоха, ко Господу нашему Иисусу барын

Эй Христу да Тотоучы Алла Сюзе, эй ин кадерле Христосъ Иисусъ, Узеннен кюб изгелеген какына мян мин­дянне ташлама, aммя жалан белян минем була кюр. Эй Узеннен сарык­арыу ларынны кoтoуче Иисусъ, мине жылан­усаллы нын­гына ирек бирмя, мине иркеня шайтан калдырма, миндя улем орлого шул бар. Эй без та­бына торган Алла изге, Ходай Падша Иисусъ Христосъ, Узеннен торган бетмей жактын белян oйряне­учеляренне дырган­арыулан, Святый Тынын белян мине лаган­жок чагында сакла. Эй Ходай, жоклаган ур­мин нымда жараусыз мян­дяня котолоу Минем. бир уйла­ры мны Узеннен Арыу лиенне­Еванге анна­улык жактысы белян Жанымны. жактырт Качанны сoйoулoк белян, кюне­таза лемне, изге сюз­лярен белян, няпес тянемне­лярне басыл­дыра торган ларын­азаб белян, уйымны Узеннен жыуаш­белян лыгын саклаб, тейешле багытта мине Дан Узенне­нарга торгоз. Син була лаган­баш чагы жук, Атан белян, ин Арыу изге Тынын белян гу­мергя дан­шул наулы. Аминь.

Молитва 3-я ко пресвятому Духу

Аминь Богородице

Эй Алланы Тыудырган Кыз, чиреу Син башлы­гыдай безгя булышыб, нары­дошман­бызны жиндереб безне кысан­коткар ныктан­ганга, без мяндя­лярен итеб тау Сине ололаб данный­быз, шысында­кары бер дя тора алмас­лык тын­кыуа белян aр-тoрлo бяля­дян коткар безне, без дя Сина былай aйтейек: эй арыу кадерле Кыз, сoйoн.

Огради мя Господи…

Эй Терелек, Ходай биря торган кадерле Качын­кыуатын нын айля­нямдя тотоб, мине ар-жаман торло­нан сакла.

Килегез, Падшабыз башы Аллага­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз жыгылыб Христоска башы­рыйык.

Килегез, Падша Хрис Аллабыз­тоснын Узеня жыгылыб башы­Воскресение.

рыйык Христово…

Христоснын терелеб торганын Святый кюргячен Ходай жазаксыз бер I исус ка­рыйык­башы, эй Христосъ Синен качына башы­Синен, рабыз арыу терелеб торга­нынныда жыр даннаб­лыйбыз: шунын oчoн Син Аллабыз безнен, Синнян башка бутянне бел­Синен, мейбез исеменне данныйбыз, эй ыша­ныучы­бары лар­гызда килегез, терелеб торган Хрис святый­тоска башы­рыйык, мына белян кач буган дoньягя сoйo­нoч Ходайны, килгян жалан даннаб, Анын тере­торга леб­нын жыр­лыйык, кадакла­тузеб ныуны улгян­неге белян улем­кыуатын нен бетергян.

Упование мое Отец…

ышан Минем­ганым Ата, минем сыйын­минем Ул, ганым жабыучы Святый Тын, эй Святый Сина o, ш o к o р Oчл.

Молитва святого Ефрема Сирина (Владыко и Господи живота)

Эй мине тере тотоучы Мине! Ходай жалка­улыкка, oмoт­сoзлoккя, лoккя­кoпoр, бушны сoй­ляргя бирен­Мин. дермя мян­дяня шиксез тороу­жыуаш, лык­лык, тюзем­нек, сoйoулек Падша. Эй бир Ходай, мина уз жазык­ларымны кеше, кюрергя айыб­ларын кюр­мяскя бир кыуат, Син данна­улы гумер­гумергя дян, аминь.

Две молитвы, читаемые во бедствия время, при нападении врагов и во всякой псалом.

90 напасти

Жугарыгы (Ходай) булышиб торган кюк кеше­тяге Алланын бoркяуе эченя нашыр­урын. Ходайга aйтер: жакла­учым, дырыу­сыйын­чым, ышаныб торган Аллам Сине. дирер Ул тотарга жoрoу­ченен тоза­aляк, гыннан сюздян кот­карыр шул. жилкясе Сине белян каблаб торор, канат­асында лары курык­мый торор­сон; чын Анын­ныгы каб­лауыч кюк жабыб сине торор. Тoндяге куркы­нычтан, аты кoндoз­лыб кил­гян уктан. гыда­Каран була торган зыян­нан, тoш, чирдян багы­тын­дагы женнян массын­курык. Сул жагында менняб жыгы­жагында, ун лырлар ун менняб кыры­лырлар, сина нашмас­жакын та. Син тик кюз салыб усал кна­ларга кайта­рыл­ганны Ходай. Эй кюрерсен, ыша­ныб торга­ным диб (Син aйтеуен белян), Жуга­рыгыны сыйын син­дырыу­чын иттен шул. жаман Сина­нык теймяс, жортона да ауырыу нашмас­жакын. Aр-бер жoрo­шoндя сине Уз тяляреня­пяриш сакла­тыр шул. Сине кулла алар­рына кютя­реб барыр­аягын, лар ташка сoртoн­мяс. Аспидъ, дигян Василискъ жылан­нарны жян­черсен, ланны­арыс, ажда­гыны табтар­сын. oмoт Мина тот­каны oчoн аны рырмын­котка, и семемне белгяне oчoн аны торор каблаб­мын. Мина тилмерся, аны термен­эше; кайгы­сында булы­шырмын; аралаб аны алырмын; аны даннал­дырырмын. кюб Аны жяшя­термен, коткар­ганымны кюрге анар­зермен.

Безнен белян Алла Анын, торсон дошман­нары тара­лышыб няр­бетсен, Аны кюрял­мый тороу­Анын чылар жoзoннян кач­сыннар: тoтoн кюк таралган тара­лышыб бет­сенняр: балауыз утта эрегян кюк эреб бет­Алланы. сенняр сoйoучеляр дя узля­реня Кач куйыб билгесе, эй Ходай­нын Терелек биря Качы торган, сoйoн, Сина кадак­ланган Иисусъ Ходай Хрис­тоснын кыуаты белян кыуар женнярне­сын. Ул тамукка тoшoб шайтан­кыуатын нарнын бетер­гян, Син Тере­биря лек торган Качын­ны безгя дошман­кыуарга нарны биргя­нен диб aйтеуе­женняр бездян кач­сыннар. Эй Ходай­нын биря Терелек торган ин кадерле Качы, Алланы дырган­Тыу Башка­рыучы Кыз белян, изгеляр бар белян бергя гумер буйынчы шыб­булы тор. Аминь.

Блажим тя вси Алланы

Эй роди тыудырган изге Кыз, без aр-затлар тoрлo Сине даннаб торабыз, ич нястягя шырлык­сыйы тoгoл Аллабыз Христосъ Сина нашырга­урын ирек иткян. Безгя телякче нын­булга oчoн кoнo­тoнo теляк торасын итеб, теляк­лярен белян падша­ныклый лыкны­сын, Шунар кюря, эй дяу­бар лятен изге Кыз сoйoн, Ходай белян Синен диб, Сине ололойбыз.

Молитвы, храме в читаемые, перед причастием

Верую Господи…

Эй исусъ I Ходай Христосъ, мин чын кюнел­ышаныб дян телем белян a йтямен: Син Алланын тере Улы диб, жазык­лыларны рыр­котка o ч o н д o ньягя килгян диб; жазык­ара лылар­сында ин жазык­лысы мин. ыша Тагы­намын, былар таза Тянен арыу, узе Канын узе диб. Инде лямен­иня Сина, мине жар­лыка; ирек иректян­сездян, белеб жя белмей, сюз белян жя эш белян кылган жазык­ларымны барысын? Да кюр кичеря. Жазык­ларым­ны кичерер oчoн, мянге уземне тор­мошка куяр oчoн ламыйчы­айыб мина арыу Яшерек­ляреннян алдыр oлoш.

Вечери твоея…

Эй Алла Улы, мине бoгoн Яшерекле ашыннан oлoш алырга Мин ал. кабыл яшере­генне дошман­нарына aйтеб барыб, Сине убеб тоттороб биргян I кюк уда булмам, качтагы талаучы кюк Сина булыб ышаныб aйтямен: эй Ходай, уз падша­мине лыгында исеня ал.

Да не в суд…

Эй Ходай, шушы Яшере арыу­геннян oлoш алыб, хокoмгя айыб тoшoб­ланасы булмасам ыйы, жа­ным тoзялсен тянем эйе.

Православная молитва на татарском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here