Молитвы на белорусском

Полное описание: Молитвы на белорусском специально для наших уважаемых читателей.

Молитва «Отче наш» на белорусском языке

«Отче наш» это православная молитва, обладающая большой силой. Здесь она представлена на белорусском языке с приложением транскрипций.

няхай свяціцца імя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;

і не ўвядзі нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

Бо Тваё ёсць Царства
і сіла
і слава навекі.

На белорусском языке
Русская транскрипция

няха́й свяци́цца и́мя Тваё́,

няха́й пры́йдзе Ца́рства Тваё́,

няха́й бу́дзе во́ля Твая́ як на не́бе, так и на зямли́.

Хлеб наш надзё́нны дай нам сё́ння;

и да́руй нам дауги́ на́шы, як и мы дару́ем даужника́м на́шым;

и не увядзи́ нас у спаку́су,

але зба́у нас ад зло́га.

Бо Тваё́ ё́сць Ца́рства
и си́ла
и сла́ва наве́ки.

Латинская транскрипция

nyaháy sviatsítsa ímia Tvayó,

niaháy príydze Tsárstva Tvayó,

niaháy búdze vólia Tvayá yak na niébi, tak i na ziamlí.

Hleb nash nadziónni day nam siónnya;

i dáruy nam daugí náshi, yak i mi darúyem dauzhnikám náshim;

i nié uviadzí nas u spakúsu,

ále zbáu nas ad zlóga.

Bo Tvayó yósts
Tsárstva
i síla
i sláva naviéki.

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest
Królestwo
i moc,
i chwała na wieki wieków.

На польском языке
Русская транскрипция

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст
Кролéство
и моц,
и хвáва на вéки вéков.

Латинская транскрипция

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Albóviem Tvóye yest
Kroléstvo
i mots,
i hváwa na viéki viékov.

Молитва «Отче наш» на румынском языке

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia
şi puterea
şi slava,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

На румынском языке
Русская транскрипция

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа
ши путéреа
ши слáва,
Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Латинская транскрипция

sfintseáska-se númele Tóu,

vía imparatsía Ta,

fákasa vóia ta, preckúm in cher asa chi pi pamín.

Píinea nóastra ches de toate zilele, di-ne-o nóua ástatsi

chi na iárta nóua grechélile nóastre prekúm shi nói iertím greshítili nóstri

shi nu ne duché pe nói in ispíta chi ne izbavéshte de chel róu.

Ka a Ta este imparatía
shi putérea
shi sláva,
Akum shi pururea shi in véchii vechilor,

Молитвы на белорусском

Асноўныя малітвы на працягу дня

Знак Святога Крыжа

У імя Айца і Сына, і Духа Святога. Амэн.

Праслаўленне Найсвяцейшай Тройцы

Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
і на векі вечныя. Амэн.

Ойча наш, каторы ёсць у небе, свяціся iмя Тваё, прыйдзi Валадарства Тваё, будзь воля Твая як у небе, так i на зямлi.

Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусцi нам правіны нашы, як i мы адпускаем вiнаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн.

Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус.

Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн.

Апостальскі сімвал веры

Веру ў Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны; зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых.

Веру ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амэн.

Тройчы на працягу дня – раніцай, апоўдні і вечарам – звычайна ў касцёлах б’юць званы, заклікаючы вернікаў да праслаўлення Бога ў таямніцы ўцелаўлення, да ўшанавання Найсвяцейшай Панны Марыі словамі гэтай малітвы, якая чытаецца стоячы.

Анёл Панскі звеставаў Панне Марыі,
і зачала ад Духа Святога.
Вітай, Марыя.

Вось я, слуга Панская,
няхай мне станецца паводле Твайго слова.
Вітай, Марыя.

А Слова сталася целам
і пасялілася між намі.
Вітай, Марыя...

С.: Маліся за нас, Святая Багародзіца,
Н.: Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Хрыстовых.

Молімся:
Божа, просім Цябе, улі ў нашыя сэрцы Тваю ласку, каб мы, пазнаўшы праз анёльскае звеставанне ўцелаўленне Хрыста, Твайго Сына, праз муку Яго і крыж былі даведзеныя да хвалы ўваскрашэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Калі Анёл Панскі ахвяруецца за памерлых, тады дадаецца:

Вечны адпачынак дай ім, Пане,
а святло вечнае няхай ім свеціць.
Няхай адпачываюць у супакоі.
Амэн.

У Велікодны перыяд замест малітвы Анёл Панскі чытаецца малітва Уладарка неба:

Уладарка неба, усцешся, аллелюя.
Бо той, каго пад сэрцам насіла, аллелюя,
Уваскрос Ён, як прадказваў, аллелюя.
Богу за нас маліся, аллелюя.

С.: Весяліся і радуйся, Панна Марыя, аллелюя,
Н.: Бо ўваскрос Пан праўдзіва, аллелюя.

Молімся:
Божа, Ты праз уваскрасенне Твайго Сына, Пана нашага Езуса Хрыста, напоўніў свет радасцю, учыні, просім, каб праз заступніцтва Яго Маці, Панны Марыі, мы атрымалі радасць вечнага жыцця. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Веру ў Цябе, Божа вечны,
У Тройцы адзіны, спрадвечны.
Веру ў тое, што аб’явіў Ты, Божа,
Тваё слова памыляцца не можа.

Давяраю, бо Ты верны,
Усемагутны і міласэрны.
Дай грахоў мне адпушчэнне,
Ласку й вечнае збаўленне.

Божа, хоць Цябе не разумею,
Ды найбольш любіць умею,
За ўсё, што створана Табою,
Тваёй бязмежнай дабрынёю.
Шкадую за злосць маю,
Бо цаню любоў Тваю.
Май літасць да грэшнага мяне.
Бліжнім прабачаю дзеля Цябе.

Божае Сэрца Езуса, ахвярую Табе праз Беззаганнае Сэрца Марыі ўсе малітвы, справы, працу і крыж сённяшняга дня як перапрашэнне за грахі мае. Далучаю іх да ўсіх тых інтэнцый, з якімі Ты за нас ахвяраваўся на Крыжы і пастаянна ахвяруеш сябе на алтары. Ахвярую Табе іх за святы Касцёл, за Айца Святога і ў інтэнцыях сённяшняга дня, а таксама ў інтэнцыях нашай парафіі, сям’і, святароў і маіх родных – жывых і памерлых. Прагну таксама атрымаць усе магчымыя адпусты і ахвярую іх за душы ў чыстцы. Амэн.

Малітва перад ежай

Благаславі, Пане Божа, нас і гэтыя дары, якія будзем спажываць з Тваёй святой дабрыні і міласэрнасці, і навучы нас дзяліцца хлебам і радасцю з тымі, хто іх не мае. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Малітва пасля ежы

Дзякуем Табе, Пане Божа, за гэтыя дары, якія з Тваёй святой дабрыні і міласэрнасці мы спажывалі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Малітва да Анёла Ахоўніка

Анёле Божы, дружа мой,
Ты заўсёды будзь са мной.
Рана, ўвечар і ўначы
Будзь ласкаў мне памагчы
Змагаць духа злога,
Верна служыць Богу.
Душу, цела сцеражы,
Да жыцця вечнага давядзі. Амэн.

Пане і Божа мой, у глыбокай пакоры станаўлюся перад Табою на калені і аддаю Табе паклон, пашану і хвалу. Будзь праслаўлёна Найсвяцейшая Тройца! Божа Ойча, які мяне стварыў, Божа Сыне, які мяне адкупіў, Божа Духу Святы, які мяне асвяціў! Усемагутны вечны Божа, шчыра дзякую Табе за тое, што Ты мяне ў гэтую ноч ласкава аберагаў і захаваў ад раптоўнай смерці. Ахвярую Табе, о Божа, усе думкі, словы і ўчынкі мае, каб яны паслужылі яшчэ большай хвале Тваёй. Прымі мяне і ўсіх маіх родных, сяброў і дабрадзеяў пад сваю святую апеку і ўчыні, каб тут, на зямлі, мы верна Табе служылі, а пасля смерці дасягнулі шчасця вечнага. Амэн.

Усемагутны вечны Божа, дзякую Табе за ўсе ласкі і дабрадзейнасці сённяшняга дня; за радасць і смутак, за дасягненні і няўдачы. Прымі ўсё на хвалу Тваю. Хачу таксама перапрасіць Цябе за ўсе мае сённяшнія правіны.

Зрабі кароткі рахунак сумлення, прыгадай, што нядобрае ўчыніў, сказаў альбо падумаў на працягу дня. Якія абавязкі занядбаў? Ці быў ты сёння лепшы, чым учора? За добрае падзякуй Богу, за грахі – перапрасі.

Божа, Ойча найлепшы, шкадую і перажываю ўсім сваім сэрцам, што Цябе – Найвышэйшае Дабро – грахамі абразіў і засмуціў. Адчуваю сорам і агіду да ўсіх сваіх грахоў і цвёрда пастанаўляю выправіцца з дапамогаю Тваёй ласкі, аб якой пакорна прашу Цябе. Божа, будзь літасцівы да мяне, грэшнага!

О мой Езу, будзь для мяне не Суддзёю, але Збаўцам!

Цяпер, о Божа, вазьмі мяне ў сваю святую апеку. Захавай мяне ад усялякага няшчасця і небяспекі, а таксама захавай маіх родных і ўсіх, за каго я павінен маліцца. Праз заслугі мукі, смерці і ўваскрасення Твайго Сына, Пана нашага Езуса Хрыста захавай нас у гэтую ноч ад раптоўнай і неспадзяванай смерці. Спашлі нам Анёла Ахоўніка, каб ён аберагаў нас ад подступаў сатаны. Дай нам спакойны і моцны сон, каб заўтра абудзіліся здаровымі для працы на хвалу і пашану імя Твайго. Просім Цябе праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Езу, Марыя, святы Юзэфе, вам аддаю сэрца і душу маю.
Езу, Марыя, святы Юзэфе, будзьце са мною пры кананні.
Езу, Марыя, святы Юзэфе, няхай пры вас у спакоі аддам духа майго. Амэн.

Кладучыся спаць, зрабі знак крыжа асвячанай вадой і скажы:

Езу Хрыстэ, у імя Тваё спаць кладуся,
з душою і целам у апеку Табе аддаюся. Амэн.

Ойча наш. Вітай, Марыя. Веру
ў Бога. Анёл Панскі.

Вяночак да Божай Міласэрнасці

Вяночак да Божай Міласэрнасці Пан Езус прадыктаваў святой Фаустыне ў Вільні 13–14 верасня 1935 года як малітву для суцішвання Божага гневу і перапрашэння за грахі нашыя і ўсяго свету.

«Праз гэты Вяночак ты выпрасіш усё, калі тое, аб чым просіш, будзе згодна з Маёю воляю» («Дзённік», 1731).

«Калі пры паміраючым чытаюць гэты Вяночак, суцішыцца Божы гнеў, і бязмежная міласэрнасць агорне душу» («Дзённік», 811).

Молімся на звычайным ружанцы.

Напачатку:
Ойча наш. Вітай, Марыя. Веру ў Бога.

На вялікіх пацерках:
Ойча Спрадвечны, ахвярую Табе Цела і Кроў, Душу і Боскасць наймілейшага Сына Твайго і Пана нашага, Езуса Хрыста, каб перапрасіць за грахі нашыя і ўсяго свету (1 раз).

На малых пацерках:
Дзеля Яго балеснай мукі будзь міласэрны да нас і да ўсяго свету (10 разоў).

На заканчэнне:
Святы Божа, Святы Моцны,
Святы Несмяротны, –
змілуйся над намі
і над усім светам! (3 разы)

Молитва Отче наш на белорусском языке

Молитва Отче наш на белорусском языке полностью: читать Отче наш по-белорусски с русской транскрипцией и ударениями.

На белорусском языке:

О́́йча наш, Які ёсць на нябёса́х,

няхай свяціцца імя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;

і не ўвядзі нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

Бо Тваё ёсць Царства і сіла і слава навекі.

Транскрипция:

О́йча наш, Яки ёсць на нябёса́х,

няха́й свяци́цца и́мя Тваё́,

няха́й пры́йдзе Ца́рства Тваё́,

няха́й бу́дзе во́ля Твая́ як на не́бе, так и на зямли́.

Хлеб наш надзё́нны дай нам сё́ння;

и да́руй нам дауги́ на́шы, як и мы дару́ем даужника́м на́шым;

и не увядзи́ нас у спаку́су,

але зба́у нас ад зло́га.

Бо Тваё́ ё́сць Ца́рства и си́ла и сла́ва наве́ки.

Молитва Отче наш на румынском языке

Молитва Отче наш на румынском языке полностью: читать текст молитвы на румынском с русской транскрипцией и ударениями.

На румынском языке:

Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Русская транскрипция:

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Собор Белорусских святых

День памяти

28 июня (переходящая) – Неделя 3-я по Пятидесятнице

Житие

Уста­нов­лен 3 ап­ре­ля 1984 го­да по ини­ци­а­ти­ве мит­ро­по­ли­та Мин­ско­го и Бе­ло­рус­ско­го Фила­ре­та (Ва­х­ро­ме­е­ва). За два­дцать с лиш­ним лет Со­бор Бе­ло­рус­ских свя­тых воз­рос от 14 до 79 угод­ни­ков Бо­жи­их.

В 1999 го­ду бы­ло ка­но­ни­зи­ро­ва­но 23 но­во­му­че­ни­ка Мин­ской епар­хии, по­стра­дав­ших в пе­ри­од 1930–1950-х го­дов, а в 2000 го­ду на Юби­лей­ном Ар­хи­ерей­ском Со­бо­ре к ли­ку но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских бы­ли при­чис­ле­ны свя­щен­но­му­че­ни­ки Иоанн, ар­хи­епи­скоп Риж­ский, Мит­ро­фан, ар­хи­епи­скоп Аст­ра­хан­ский, Иоасаф, епи­скоп Мо­гилев­ский, Пав­лин, ар­хи­епи­скоп Мо­гилев­ский, Иоанн, епи­скоп Рыль­ский, а так­же свя­ти­тель Гав­ри­ил, ар­хи­епи­скоп Ря­зан­ский. Де­я­тель­ность этих по­движ­ни­ков бы­ла так­же свя­за­на с Бе­ло­рус­ской зем­лёй, по­это­му и они вклю­ча­ют­ся в Со­бор.

На­ко­нец, по­ста­нов­ле­ни­ем Свя­то­го Си­но­да Бе­ло­рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви в 2002 го­ду к ли­ку мест­но­чти­мых свя­тых был при­чис­лен свя­щен­но­му­че­ник ар­хи­ди­а­кон Ни­ки­фор (Кан­та­ку­зен), а в Со­бор Бе­ло­рус­ских свя­тых этим же по­ста­нов­ле­ни­ем бы­ли вклю­че­ны ра­нее уже про­слав­лен­ные свя­щен­но­му­че­ник Ма­ка­рий, мит­ро­по­лит Ки­ев­ский, бла­го­вер­ные князь Бо­рис Ту­ров­ский и кня­ги­ня Ев­прак­сия По­лоц­кая, пре­по­доб­ные Фе­о­дор, князь Острож­ский, Ха­ри­ти­на, княж­на Ли­тов­ская и Ген­на­дий Мо­гилев­ский.

15 де­каб­ря 2009 го­да на за­се­да­нии Свя­щен­но­го Си­но­да БПЦ бы­ло при­ня­то ре­ше­ние при­со­еди­нить к Со­бо­ру Бе­ло­рус­ских свя­тых 14 свя­тых, ка­но­ни­зи­ро­ван­ных дру­ги­ми епар­хи­я­ми Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, но ко­то­рые ро­ди­лись, жи­ли, нес­ли слу­же­ние на тер­ри­то­рии Бе­ла­ру­си.

В сонм святых Собора входят:

Молитвы

Тропарь Собору Белорусских святых, глас 5

Почти́ Госпо́дь Белору́сский край/ святы́ми, Ему́ благоугоди́вшими:/ святи́тели, му́ченики, преподо́бными и пра́ведными,/ ве́рно Го́сподеви послужи́вшими/ и мзду трудо́в прия́вшими./ К тем же ны́не и мы вопие́м:/ о нас моли́теся ко Го́споду,// да в ве́ре и де́лех плод добр принесе́м.

Перевод: Почтил Господь Белорусский край святыми, Ему благоугодившими: святителями, мучениками, преподобными и праведными, верно Господу послужившими и воздаяние за труды получившими. К ним же сейчас и мы взываем: «Молитесь о нас ко Господу, да принесем хороший плод верой и делами».

Кондак Собору Белорусских святых, глас 3

Бо́жии уго́дницы Белору́сския земли́/ ны́не со дерзнове́нием предстоя́т Престо́лу Святы́я Тро́ицы/ и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ о кра́е на́шем,// прося́ нам мир и ве́лию ми́лость.

Перевод: Божие угодники Белорусской земли сейчас с дерзновением предстоят Престолу Святой Троицы и невидимо молятся Богу о нас, о крае нашем, испрашивая для нас мир и великую милость.

Величание Собору Белорусских святых

Велича́ем вас,/ святи́и Белору́сския земли́,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитвослов

Что такое молитва?

«Молитва есть восхождение ума и сердца к Богу» преподобный Нил Синайский

«Во время молитвы мы беседуем с Богом» святитель Иоанн Златоуст

«Молитва есть величайший, бесценный дар Творца твари, человеку, который чрез нее может беседовать с Творцом своим, как чадо с Отцом, изливать пред Ним чувства удивления, славословия и благодарения» праведный Иоанн Кронштадтский

Зачем нужна молитва?

Для соединения человека с Богом.

«Надлежит молиться, чтобы еще на земле приять Духа Божия» преподобный Макарий Великий

«Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом».

«Основание молитвы – стремление образа к Первообразу, как подобного к подобному» праведный Иоанн Кронштадтский

Чем христианская молитва отличается от молитв иных религий?

Действием Божественной благодати, Святого Духа.

«Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как всегда в руках наших как орудие для стяжания благодати Духа» преподобный Серафим Саровский

Потому, что так угодно Богу. Свидетельства о многочисленных случаях помощи святых проходят через всю историю Церкви. Если было это не угодно было Богу, то Он не давал бы им такое служение.

Если живые могут просить молитв друг у друга, то что нам мешает призывать праведников, чья святость засвидетельствована Церковью, в сомолитвенники к Богу? Неужели с потерей тела люди автоматически теряют любовь и сострадание?

«Наши молитвы ко Пресвятой Богородице и святым в конечном итоге все обращены ко Христу».

Как надо молиться?

От чистого и искреннего сердца, со смирением и усердием, без гнева и памятозлобия, без тщеславия и не напоказ, на всяком месте (Тим. 2:8) и во всякое время (Еф.6:18).

«Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия» свт. Тихон Задонский

Мы идём в гору. Царствие Божие на горе. Остановиться – покатиться назад. Этот духовный закон в полном объёме касается молитвы.
прот. Валентин Свенцицкий

Какую заповедь исполняет человек молитвой?

Первую заповедь: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим” (Лк. 10:27) .

«Степень любви нашей к Богу мы усматриваем с особенной ясностью при молитве, которая служит выражением этой любви и очень правильно названа в отеческих писаниях зеркалом духовного преуспеяния. Молитва есть по преимуществу исполнение первой и главнейшей заповеди». свт. Игнатий (Брянчанинов)

О чем просить Бога в молитвах?

В первую очередь о том, что необходимо для спасения души в вечности, предоставляя все прочее воле Божьей.

«Молись, во-первых, об очищении от страстей; во-вторых, об избавлении от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого искушения и оставления». преподобный Нил Синайский

«Всё то, чем живет человек, — все заботы, все скорби наши и страдания, наши нужды, даже самые малые, — составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши переживания, все наши нужды кладут отпечаток на жизнь нашего духа. А если так, то они и в очах Божиих важны, ибо цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы стать чистым, святым.

Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, не смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать молитвы о повседневных своих нуждах. Как малые дети, простирайте к Богу руки, всегда просите обо всем без смущения, просите то, что нужно вам: с детским доверием, ожидая помощи во всем, что не противно воле Божией».
свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

В чем заключается истинная молитва?

В обращении к Богу ума и сердца.

«Истинная молитва состоит не в словах и произнесении их, но истинная молитва состоит «в духе и истине» (Ин.4:23) . Когда молимся Богу, должно пред Ним стоять не только телом, но и духом; и молитву произносить не только устами, но и умом, и сердцем; и не только голову и колени преклонять, но и сердце наше пред Ним; и к Нему умные очи наши возводить со смирением. Ибо всякая молитва должна исходить из сердца; и что язык глаголет, ум и сердце должны глаголать».
святитель Тихон Задонский

Когда находит скорбь, отец Никон учил читать молитву: «Слава тебе, Боже мой, за посланную скорбь! Достойное по делам моим приемлю. Помяни мя во Царствии Твоем. Да будет во всем святая воля Твоя!»
преподобный Никон Оптинский

Самое популярное

 • Молитвы на сон грядущим с толкованием — 4.5 млн.
 • Молитвы ко Пресвятой Богородице — 2.5 млн.
 • Молитвы о детях и крестниках — 2.3 млн.
 • Отче наш. Молитва Господня — 2.2 млн.
 • Молитвы утренние с толкованием — 1.7 млн.
 • Молитвы утренние (без толкований) — 1.5 млн.
 • Последование ко Святому Причащению — 1.5 млн.
 • Главная — 1.4 млн.
 • Молитва последних Оптинских старцев — 1.4 млн.
 • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу — 1.3 млн.

Сейчас в разделе: чел.

Всего записей: 450

 • Основные молитвы
 • ●Толковые молитвословы
 • ●Главные молитвы
 • ●Ко Пресвятой Богородице
 • ●Молитвы в продолжение дня
 • ● Псалтирь
 • ●Ко Святому Причащению
 • ● Великого поста и Пасхи
 • ●Ангелам
 • ●Ко святым
 • ●Тропари, кондаки и величания
 • ●Прокимны и аллилуиарии
 • ●Каноны
 • ●Акафисты
 • О Молитве
 • ●Статьи и книги о молитве
 • ●О молитвенном правиле
 • ●Исихазм (Иисусова молитва)
 • ●Медитация и молитва
 • ●О поклонах
 • ●Ребёнок и молитва
 • ●Тест: О молитве
 • ●Тесты: Значение слов
 • Молитвы на разные случаи жизни
 • ●О вере
 • ●О болящих
 • ●Брак, семья, дети
 • ●В памятные даты
 • ●О путешествующих
 • ●О даровании молитвы
 • ●О стяжании добродетелей
 • ●Об избавлении от страстей
 • ●В скорбях и искушениях
 • ●Смерть и поминовение
 • ●Молитвы разные
 • ●О благоденствии
 • ●О воинах
 • ●О мире
 • ●О монашеской жизни
 • ●О земледелии и промысле
 • ●Редкие молитвы
 • ●Апокрифические молитвы
 • ●На английском и греческом

Толковые молитвословы

Главные молитвы

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Молитвы в продолжение дня

Псалтирь

Каноны и молитвы для подготовки к Таинствам Исповеди и Святого Причастия

Молитвы Великого поста и Пасхи

МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Брак, семья, дети

Молитвы в скорбях и искушениях творимые
( с м . скорби, искушение)

Молитвы о болящих
( с м . болезнь)

Молитвы о путешествующих

О даровании угодной Богу молитвы

Молитвы о вере

Молитвы в памятные даты

Молитвы о стяжании добродетелей
( с м . добродетель)

Молитвы об избавлении от страстей
( с м . страсть)

Молитвы о мире

Молитвы о благоденствии

Молитвы об успешном земледелии и промысле

О монашеской жизни

Молитвы о воинах

Смерть и поминовение усопших

Молитвы

Об усопших детях

Псалтирь по усопшим

О самоубийцах

Каноны

Молитвы разные

Каноны
( с м . канон ):

 • Сборник канонов (292 канона)
 • Канонник

Акафисты
( с м . акафист ):

 • Сборник акафистов (546 акафистов)
 • Аудиозаписи акафистов
 • Акафист Пресвятой Богородице с комментариями
 • Акафист Иисусу Сладчайшему
 • Акафист Слава Богу за всё

Молитвы Ангелам
( с м . ангелы ):

Молитвы ко святым
( с м . святые ):

Тропари, кондаки и величания
( с м . тропарь, кондак, величание ):

Прокимны и аллилуиарии
( с м . аллилуиарий, прокимен ):

Редкие молитвы

Апокрифические молитвы

Молитвы на английском и греческом языках

Молитвы на английском языке

Молитвы на греческом языке

Православный календарь

Какие бывают виды молитвы?

Молитвословия условно можно разделить на просительные, благодарственные, покаянные и славословия.

Чем отличается молитва от заговора?

Молитва – это обращение к Богу, а заговор – обращение к падшим духам.

Плоды молитвы.

Исполнение евангельских заповедей и приобретение христианских добродетелей.

«Плоды искренней молитвы: простота, любовь, смиренномудрие, терпение, незлобие и тому подобное. Все это и прежде вечных плодов произращает здесь плод в жизни старательного» святитель Григорий Нисский

«Плоды истинной молитвы: светлый мир души, соединенный с тихой, молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов и движений; любовь к ближним, не отделяющая для любви добрых от злых. но ходатайствующая обо всех пред Богом, как о себе». епископ Игнатий (Брянчанинов)

В чём причины рассеянности и искушений в молитве?

Действие падших духов и падшего человеческого естества. Противление этому называется духовной борьбой.

«Итак, прилежный к молитве должен просить ее и знать, что в столь важном деле он со многим старанием и усилием должен выдержать тяжкую борьбу, поскольку с особенной силой нападает на них дух злобы, стремясь ниспровергнуть наше старание. Отсюда ослабление тела и души, изнеженность, беззаботность, нерадение и все прочее, что губит душу, терзаемую по частям и предающуюся врагу своему. Итак, нужно, чтобы душою управлял разум, как мудрый кормчий, указывая прямой путь к горней пристани и предавая душу неповрежденной вверившему ее Богу»
святитель Григорий Нисский

Для чего нужны иконы?

Иконы – это средство для восхождения ума к небесному и очищения от суетных образов.

Можно ли молиться своими словами?

Нужно! Одно не исключает другого, более того, и молитвословия, составленные святыми, могут претворяться в свои собственные.

«Навыкаем мы молиться по молитвенникам, – молясь посредством готовых молитв, переданных нам Господом и святыми отцами, преуспевшими в молитве. Но на этом одном останавливаться не должно; надо далее простиратся и, навыкнувши умом и сердцем обращаться к Богу с стороннею помощию, надо делать опыты возношения к Нему – и своего собственнаго, доходить до того, чтоб душа сама своею, так сказать, речью вступала в молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Нему, и Ему себя открывала и исповедывала, что есть в ней и чего желательно ей.

Ибо как из сосуда – переполненного – сама собою изливается вода; так из сердца, посредством молитвословий исполнившегося святых чувств, сама собою начнет исторгаться своя к Богу молитва»
св. Феофан Затворник

Когда молитва может быть не исполнена?

Когда просимое будет неполезно или несвоевременно.

«Уста могут просить всего, но Бог исполняет только то, что полезно. Господь – премудрый Раздаятель. Он заботится о пользе просящего и, если видит, что просимое вредно или, по крайней мере, бесполезно ему,- не исполняет просимого и отказывает в мнимом благодеянии. Он выслушивает всякую молитву, и тот, чья молитва не исполняется, получает от Господа столь же спасительный дар, как и тот, чья молитва бывает исполнена. Поэтому будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно, вредно, а то прошение, которое услышано,- полезно. Дарующий праведен и благ и не оставит твоих прошений неисполненными, потому что в благости Его нет злобы и в правде Его – зависти. Если Он медлит с исполнением, то не потому, что раскаивается в обетовании, напротив. Он хочет видеть твое терпение».
преподобный Ефрем Сирин

«Прежде всего надо знать, что не всего, чего хотим, позволительно нам просить и что не во всяком случае мы умеем просить полезного. С великой осмотрительностью должно делать прошения, сообразуя их с волей Божией. А неуслышанным надо знать, что необходимо или терпение, или усиление молитвы». святитель Василий Великий

«Иногда немедленно бывает услышано наше прошение, иногда же, по словам Спасителя, Бог долготерпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами: Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения. Когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле Всесвятого Бога, Который по неведомым причинам оставил твое прошение неисполненным». епископ Игнатий (Брянчанинов)

Согласно Евангелию, одним из условий услышанности молитвы является примирение с ближними. В Евангелии говорится: «если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф.5:23-24).

Молитва и Священное Писание

Православное богослужение, как церковное, так и домашнее, основано на Священном Писании. Без его знания многое будет непонятно даже при переводе на современный язык.

Молитва «Отче наш»

Наверное, нет в христианском мире более известной, более распространённой и более часто используемой молитвы, чем молитва «Отче Наш». Оно и понятно, ведь именно эта молитва читается хотя бы единожды в сутки, когда идёт церковная служба. Об истории появления «Отче Наш», многие спорят до сих пор.

Версия первая

Одни считают, что именно эту молитву Иисус Христос предложил использовать евреям в моменты, когда тем нужно было помолиться или же обратиться к богу с какой-то просьбой. Естественно – если верить данной версии – впервые вышеобозначенная молитва прозвучала на арамейском языке, а если быть уж совсем точным, то на одном из его диалектов, который называется галилейский. Таким образом, все вариации, что были позже – это уже различные переводы с оригинала.

Звучала молитва и на древнегреческом — мы не стали приводить её текст, — что не удивительно, ведь Грецию с лёгкостью можно назвать, если не колыбелью христианства, то яслями.

В священных христианских книгах: Евангелие от Матвея и Евангелие от Луки, так же даются тексты столь почитаемой молитвы, при этом, они немного разнятся (мы все их приведём чуть ниже, чтобы Вы лично имели возможность в этом убедиться). Стоит отметить, что в наши дни более распространён вариант «Отче Наш» в трактовке от Матвея, при этом важно (исходя из канонов) читать молитву трижды.

Некоторые исследователи «слова божьего» до сих пор спорят о длине молитвы. Например, один из коротких вариантов молитвы «Отче Наш»:

Кто-то склоняется к тому, что первоначальная версия молитвы была короче, кто-то напротив, утверждает, что длиннее. Учёные умы, в буквальном смысле слова – вгрызаются не то, чтобы во всякое слово из древней мотивы, но в каждую букву, а то и часть буквы, стремясь узреть Нечто, что ещё находится под покровом Великой Тайны.

На церковнославянском молитва «Отче Наш» звучит следующим образом:

Версия вторая

Наряду с первой версией, существует версия о том, что молитва «Отче Наш» появилась благодаря страданиям Иисуса Христа, распятого на кресте. Испытывая неимоверные муки, он взывал к своему Отцу Небесному, именно этими словами. Словами молитвы.

В общем-то, данная версия вполне имеет право на существование. Почему? Ровным счётом по той самой причине, что сила вышеназванной молитвы невероятна. Тут и доказывать нечего, всё уже, как говорится, давно доказано самим временем – молитва очень сильная, наверное, самая сильная из всех, что есть в христианстве.

Как раз таки сила данной молитвы объясняется силой самого позыва, силой той безграничной боли, что пришлось пережить на кресте, медленно умирающему Христу. Уже в одном этом действе, в одном этом событии, заключён не просто сакральный смысл, а мощь, которая на протяжении ни одного тысячелетия спасала от всякого рода напастей людей в том нуждавшихся.

Молитва «Отче Наш» от Матфея

Молитва «Отче Наш» от Луки

Версия третья

Вне всяких сомнений, версий происхождения молитвы «Отче Наш», существует совсем не три, а намного больше, и если бы нам пришлось хотя бы кратко освящать каждую из них, то материала набралось бы на огромную книгу.

Третья версия – языческая, которая в свою очередь точно также, как и первые две, имеет право на существование. До принятия Русью христианства, которое, как известно, в буквальном смысле слова насаждалось «огнём и мечом», у наших предков было многобожие. Они жили по Совести и в ладу с Природой, свято чтя своих Предков и Богов, особенно Бога Рода. богов именно чтили, а не молились им. Поэтому в нашем языке там много однокоренных слов: Родина, родня, родиться, родной. Сегодня образ язычника очернён настолько, что, в большей степени его и очернить то нельзя. Однако человек думающий, всегда сможет отделить зёрна от плевел и найти то самое зерно, в котором сокрыт Свет и Мудрость.

Не секрет, что христианство народом Руси было встречено в штыки, и чтобы хоть как-то усмирить народ, чтобы его окончательно сломать, очень многое в христианство было добавлено из язычества. И первое, что привнесли, так это праздники (даты до сих пор остаются неизменными) и молитву, с которой наши предки обращались к богу Роду.

В первоначальном варианте она звучала следующим образом:
Отче наш, Род Всеединый!
Да святится имя Твое, да придёт Царствие Твое,
Да сбудется воля Твоя, яко на Небеси, так и на Земле.
Хлеб наш насущный дай нам днесь
И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим;
И веди нас во искушении, но избави от лукавого.
Гой. Гой. Гой.

Таким образом, Вы и сами видите, что на первый взгляд, языческий вариант молитвы не сильно отличается от варианта христианского. Но это только на первый взгляд. Если Вы внимательно изучили текст, то заметили, что фраза (языческий вариант) «И веди нас во искушении, но избави от лукавого» и фраза (христианский вариант) «И не введи нас во искушение, но избави от лукавого» отличаются по смыслу. В первом случае, молящийся, обращаясь к богу, просит того быть рядом с ним в момент, когда его (человека) искушают, а во втором случае, молящийся просит не искушать его, самого бога. Разница между первым и вторым вариантом не просто большая, а колоссальная. Бог не может искушать человека по определению. Искушает всегда искуситель, т.е. лукавый, Сатана.

Вот такой вот ляп образовался в молитве, которую многие из нас читают на автомате, совершенно не вникая в суть произносимых слов.

Что ж, кому и во что верить – решать, как всегда Вам. Очевидно одно – в тексте вышеуказанной молитвы действительно много тайн, которые ещё не раскрыты.

Молитвы на белорусском
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитва на Святую воду для любви

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here