Молитва ПреСвятой Богородице о помощи в рождении

Полное описание: Молитва ПреСвятой Богородице о помощи в рождении специально для наших уважаемых читателей.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Сильная молитва для сдачи экзамена в институте

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитвы о даровании детей, при бесплодии

Молитва ко Господу

Услы́ши на́с, Милосе́рдный и Всемогу́щий Бо́же, да моле́нием на́шим ниспо́слана бу́дет благода́ть Твоя́.
Б у́ди ми́лостив, Го́споди, к моли́тве на́шей, вспомни Зако́н Тво́й об умножении ро́да челове́ческаго и бу́ди ми́лостивым Покрови́телем, да Твое́ю помощью сохрани́тся Тобо́ю же устано́вленное.
Т ы́ властною си́лою Твое́ю из ничего́ все́ сотвори́л и положи́л нача́ло всего́ в ми́ре существующего – сотвори́л и челове́ка по о́бразу Своему́ и высо́кою та́йною освяти́л сою́з супру́жества и предуказа́ние та́йны едине́ния Христа́ с Церковью.
П ри́зри, Милосе́рдный, на рабо́в Твои́х си́х (имена́), сою́зом супружеским соедине́нных и умоля́ющих о Твое́й по́мощи, да бу́дет на ни́х ми́лость Твоя́, да бу́дут плодови́ты и да уви́дят они́ сы́на сыно́в свои́х да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да и до желаемой ста́рости доживут и войдут в Ца́рство Небе́сное через Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Кото́рому вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние подоба́ет со Святы́м Ду́хом во ве́ки.

Молитвы к святым праведным Богоотцам Иоаки́му и А́нне

Эти святые до самой старости несли горькое неплодство, но потом по благословению Божиему родили Пресвятую Деву Марию.

Тропарь, глас 2 1

И́же в зако́нней благода́ти пра́ведни бы́вше, Младе́нца Богода́ннаго породи́ша на́м Иоаки́ме и А́нна. Те́мже дне́сь све́тло торжеству́ет, ве́село пра́зднующи, Боже́ственная це́рковь честну́ю ва́шу па́мять, сла́вящи и Бо́га воздви́гшаго ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове.

Перевод: Благодатно пребывая праведными в Законе, Младенца данного Богом породили нам Иоаким и Анна. Потому сегодня светло торжествует, радостно празднуя, Божественная Церковь, почитаемую память вашу, прославляя Бога, воздвигшего рог спасения нашего в доме Давида ( Пс.17:3 ).

Молитва 1-я

О, святи́и пра́ведницы, Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно! Моли́те Милосе́рдаго Го́спода, я́ко да отврати́т от на́с гне́в Сво́й, по дело́м на́шим пра́ведно на ны́ дви́жимый, и да безчи́сленная прегреше́ния на́ша презре́в, обрати́т на́с, ра́б Бо́жиих (имена́), на пу́ть покая́ния, и на стези́ за́поведей Свои́х да утверди́т на́с. Та́же моли́твами ва́шими в ми́ре жи́знь на́шу сохрани́те, и во все́х благи́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся́ к животу́ и благоче́стию потре́бная на́м от Бо́га да́рующе, от вся́ких напа́стей и бе́д и внеза́пныя сме́рти предста́тельством ва́шим на́с избавля́юще и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых защища́юще, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше. в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же ва́шим святы́м умоле́нием да сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же, со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в.

Молитва 2-я

Молитва 3-я, св. богопраматери Анне,
разрешающей узы безчадия и неплодия

Личное прошение праведной Анны о даровании дитяти

Го́ре мне, Го́споди! Кому́ я уподо́блюсь? Ни пти́цам небе́сным, ни зверя́м земны́м: и́бо и те прино́сят Тебе́, Го́споди Бо́же, плод свой, я же одна́ непло́дна. Увы́ мне, Го́споди! Я одна́, гре́шная, лишена́ пото́мства. Ты, Кото́рый дарова́л не́когда Са́рре в глубо́кой ста́рости сы́на Исаа́ка. Ты, Кото́рый отверз утро́бу А́нны, ма́тери проро́ка Твоего́ Самуи́ла, при́зри ны́не на меня́ и услы́ши моли́твы мои́. Прекрати́ печа́ль се́рдца моего́ и отве́рзи мою́ утро́бу, и меня́, непло́дную, соде́лай плодоно́сною, да́бы рожде́нное мно́ю мы принесли́ Тебе́ в дар, благословля́я, воспева́я и прославля́я Твое́ милосе́рдие.

Молитвы ко пророку Захарии и праведной Елисавете,
родителям Иоанна Предтечи

У этих благочестивых супругов также до старости не было детей, а затем по благословению Божиему родили Иоанна Предтечу.

Тропарь, глас 4 2

Свяще́нства оде́ждою обложе́н прему́дре, по зако́ну Бо́жию всесожже́ния прия́тна священноле́пно приноси́л еси́, Заха́рие, и бы́л еси́ свети́льник и зри́тель та́йных, зна́мения в тебе́ благода́ти нося́ я́вственно всему́дре. И мече́м убие́н бы́л в хра́ме Бо́жии, Христо́в проро́че, с Предте́чею моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Читайте так же:  Молитва от злой силы

Перевод: Священством облеченный, премудрый, по закону Божию ты, достойно святыни, приносил богоприятные всесожжения, Захария, и был светильником и зрителем таинств, явно нося в себе знамения благодати, всемудрый, и был убит мечом в храме Божием, Христов пророк, с Предтечей моли о спасении душ наших.

Конда́к, глас 3 2

Проро́к дне́сь и свяще́нник Вы́шняго, Заха́риа предложи́, Предте́чев роди́тель, трапе́зу своея́ па́мяти, ве́рныя пита́я, питие́ бо пра́вды все́м раствори́в, сего́ ра́ди скончава́ется, я́ко Боже́ственный таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: Сегодня пророк и священник Всевышнего, Захария — родитель Предтечи, приготовил трапезу в свою память, питающую верующих, ибо, смешав напиток истины ( Прит.9:1-5 ) для всех, потому он и упокоился, как священный тайнослужитель Божией благодати.

Молитва

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостиво при́зрите на́с, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и проро́к Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности ко хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка преити́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва преподобномученице Евдокии от бесплодия

Святой Евдокии молятся женщины, которые не могут забеременеть. Евдокия, приняв Святое Крещение и отрекшись от своего богатства, строгой постнической жизнью угодила Богу и получила дар чудотворения.

О, свята́я уго́днице Бо́жия, преподобному́ченице Евдоки́е! По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли́, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал е́сть Госпо́дь все́м лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й тво́й о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чте́м святу́ю па́мять твою́. Ты́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва преподобному Евфимию Великому от бесплодия

Преподобный Евфимий жил в пустынном месте, весь отдаваясь Господу, проводя время в трудах, воздержании и молитве, вкушая пищу только в субботу и воскресенье, никогда не спал лежа. Господь наградил Своего угодника даром чудотворения и прозорливости. Молитвою он сводил с неба дождь, исцелял неизлечимо больных, прогонял демонов, провидел душевные свойства людей. Ему молятся в супружеском неплодстве и во время голода.

Молитвы Богородице о помощи, здравии и семье 21 сентября 2019 года

На Рождество Богородицы православные верующие взывают к Пречистой Деве с верой, надеждой и трепетом. Именно благодаря молитвам 21 сентября можно обрести поддержку Высших Сил.

В один из счастливых дней на стыке Ветхого и Нового Заветов в мир пришла Мария, Мать Спасителя нашего. Этот день называют днем вселенской радости. Рождество Божией Матери — фиксированный праздник, дата которого всегда неизменна и выпадает на 21 сентября. Православные направляются в храмы, дабы вознести свои просьбы, благодарность и хвалу Богородице и Господу за спасение и прощение грехов.

В этот торжественный день перед иконой «Рождество Богородицы» можно просить счастья для себя и своих близких. Святая Заступница внимает всем молитвам и передает их своему Сыну, умоляя его о спасении грешников и милости к ним, ведь каждый человек нуждается в любви и покровительстве.

Как правильно молиться 21 сентября

Разрешается как читать стандартные молитвы, так и выражать просьбы и любовь простыми словами. Молиться в такой великий праздник желательно в церкви, но не запрещается читать молитвословия в домашней атмосфере перед образом Богоматери. Не забывайте: молитва, произнесенная в церкви, сильнее домашней молитвы, так как церковь имеет более высокий духовный уровень.

Прежде чем читать молитвы, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют исповедаться и причаститься. Также важно оказать посильную помощь нуждающимся и подать милостыню бедным.

Основные правила православной молитвы к Богородице:

  • молитвенная просьба должна идти из глубины души;
  • в момент чтения молитвы важно отбросить негативные эмоции, которые считаются грешными, и проявить смирение перед Господом;
  • молиться нужно ежедневно, а не только по великим праздникам;
  • перед своей просьбой нужно вознести благодарственную молитву Богородице.

Молитвы Богородице

Молитва о помощи: «О, великая Небесная Царица, Богом избранная Мария. Кто не вспомнит и не воспоет о Твоем преславном рождении, тот грешен, ибо рождение Твое — начало спасения. Прости нам наш скудный язык, который не может восхвалить Тебя по достоинству! Не отвернись от рабов Божьих и услышь молитвы наши. Умоли Господа подать нам, сидящим во тьме греховной, прощение и счастливую жизнь, да начнем мы жить так, как Богу угодно и душам нашим полезно. Пусть укрепимся мы в вере и найдем свет спасения. Умоляем о заступничестве Твоем и покрове. Аминь».

Молитва о здравии: «Великая Богородица, надежда верующих, смягчи сердца наши, не допусти, чтобы мы свернули с пути праведного и истинного. Успокой душу, освободи от греха, выдвори хвори гнусные. Прости прегрешения вольные и невольные. Защити, Милостивая, покровом своим от болезней, страданий, непомерной расплаты. Аминь».

Молитва о семье: «В день Рождества Твоего, защитница и покровительница рабов Божьих, не оставь без поддержки. Благослови на деяния добрые и отринь от нас муки болезни и безверия. Пречистая Дева, явившая Спаса нашего, осени нас своим благословением, защити от любой беды и сохрани души наши. Аминь».

В день Рождества Богородицы каждый молящийся получит помощь, защиту и покровительство. Матерь Божия непрестанно молится за всех людей, за праведных и грешных, прося у Господа прощения для каждого. Желаем вам крепкой веры, счастья, и не забывайте нажимать на кнопки и

Читайте так же:  Нужно ли после вечерней службы читать вечерние молитвы

Молитвы о даровании детей

Молитвы о даровании детей

Многие семьи сталкиваются с трудностями при планировании беременности. Одна из самых болезненных для пары проблем — не получается зачать ребенка. Верующим людям часто говорят: «Бог не дает вам ребенка». Во времена Праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии бездетность считалась наказанием от Господа. На самом деле, Господь видит, что лучше для человека. Знает, сокрытое от нас. Иногда люди приходят в Церковь, чтобы вымолить долгожданное дитя и так приходят к вере. Но, как правильно молиться?

Получив неутешительный вердикт от врачей, муж и жена продолжают надеяться и обращаются с молитвами о даровании детей. Хорошо не только молиться о малыше, но исповедаться, Причаститься, искренне раскаяться в своих грехах. Тяжело полностью принять Божью волю, если ребенок так и не приходит в семью, но доверие Богу — важная часть христианской жизни, отношений человека с Небесным Отцом.

Если беременность все же не наступает, возможно, Господь уготовал супругам другой путь, лучший для них. Может быть, им суждено стать родителями приемному ребенку, которого они полюбят и «выносят сердцем». Или их путь — служение другим людям, труд на пользу ближним.

Молиться о даровании детей лучше всего обоим супругам. Это можно делать и дома, и в храме. Существует много молитв, в которых православные христиане обращаются к Богу, Пречистой Его Матери или Святым о помощи в зачатии и рождении ребенка.

Молитва супругов о даровании детей

Услыши нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, вспомни Закон Твой об умножении рода человеческаго и буди милостивым Покровителем, да Твоею помощию сохранится Тобою же установленное. Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего – сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества и предуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри, Милосердный, на рабов Твоих сих (имена), союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сына сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки.

Праведным богоотцам Иоакиму и Анне

О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анна, предстоящии Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему!

К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, иде же вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Ему же, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Святому пророку Захарии и Елисавете

О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавета! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, его же уготовал есть Господь всем любящим Его. Тем же взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Преподобному Александру Свирскому

О, священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являяй. Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная. Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, правителем страны нашея России. И да в мире глубоце пребудет святая православная Церковь Христова. Буди всем нам, чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощниче. Наипаче же в час кончины нашея явися нам, заступниче благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное. Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред Престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойны есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Образу Пресвятой Богородицы, именуемому «Целительница»

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, печальный сия молитвы, со слезами Тебе приносимыя от нас, недостойных рабов Твоих, к Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой сущей и прислушающей моления наша и подающей с верою просящим. По кое муждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, расслабленных и недужных исцелявши, от бесных бесы прогонявши, обидимыя от бед избавлявши, прокаженных очищавши и малых детей милуеши, еще же Госпоже Владычице Богородице, от уз и темницы свобождаеши и всякия многоразличный страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему Христу Богу нашему.

О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе Присно деве Преславней и Непорочней, славящих и чтущих Тя и вопиющих во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы державной иконе ПреСвятой Богородицы

Молитва для зачатия ребенка святой блаженной Матроне Московской

О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе , навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам , недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигде же не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь

Рождество Богородицы: молитвы о помощи, счастье и благополучии

В день Рождества Пресвятой Богородицы особую силу обретают молитвы о личном счастье и семейном благополучии. Ни одна искренняя просьба не остается неуслышанной в этот чудесный православный праздник.

Ежегодно 21 сентября православные люди встречают светлый и чудесный праздник, который по своей значимости не уступает Рождеству Христову — день появления на свет Богородицы. Церковные традиции обязывают каждого верующего человека посетить храм и помолиться Божией Матери — не только потому, что молитвы славят образ Царицы Небесной, но и потому, что именно в этот день Небеса открыты многим просьбам. Через Богородицу принято просить Господа о счастье, благополучии и процветании.

Молитва о помощи в Рождество Богородицы

Каждому человеку нужна помощь и заступничество Господа. Молитвы Богородице обладают удивительной силой, и через них Божия Матерь укажет вам выход из отчаянного положения. Вся история жизни Девы Марии так или иначе связанна с Господом. Она — земная мать Иисуса Христа, и в ее силах попросить для вас помощи, когда вам или вашим близким грозит беда.

Молитву Богородице принято читать в минуты отчаянья, когда надежда на торжество справедливости утрачена, а поддержки ждать неоткуда. Главное, чтобы слова шли от чистого сердца и подкреплялись крепкой верой. Даже если беда миновала или вовсе не угрожает вам, возьмите себе за правило читать молитвенную просьбу Божией Матери. Это убережет вас от резких поворотов судьбы и смягчит судьбоносные моменты в жизни. Молитва, помогающая обрести поддержку, покровительство и помощь, звучит так:

«О, Дева Пресвятая! Прошу, стань заступницей моей и не оставь меня без помощи и поддержки! Убереги меня от лжи и бед всяких, от горечи, страданий и злобы. Помоги мне встать на пусть истинный, укрепи веру мою. Помоги мне в борьбе с врагами моими, защити от нападок и от нечисти всякой. Прошу, дай мне сил справиться с болезнями всеми и невзгодами. Исцели душу мою и помоги вновь подняться с колен. Ибо лишь ты способна помочь мне, Пресвятая Богородица, заступница наша. Славься во веки веков. Аминь».

Молитва Богородице о счастье

Когда речь заходит о благодати Божией, перед глазами встает лик Девы Марии, которая обрела истинное счастье путем молитв и праведной жизни. Поэтому данная молитва представляет собой чистосердечное обращение к Пресвятой Деве. Каждый человек достоин счастья, и приблизить его можно, прочитав молитвенную просьбу с надеждой на скорое чудо:

«Пресвятая Богородица! Молю, открой мое сердце для любви и чувств нежных. Пусть в душе моей не будет места горю и злобе. Предай мне больше любви и радости, семье моей счастья и улыбок подари. Не дай познать мне горести и печали, ниспошли удачу, блаженство и благоденствие! Да славиться имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва о благополучии Пресвятой Богородице

Понятие «благополучие» обширно. Но в день Рождества Богородицы благоденствие — не что иное, как семейное счастье и процветание. Предание о рождении Девы Марии — история, полная любви и сострадания Божьего. Известно, что Богоматерь появилась на свет по молитвам своих праведных родителей, которые до преклонного возраста таили надежду на дитя, ежедневно молясь Господу.

Читайте так же:  Молитва иконе людмиле чешской

Молитва о благополучии совершенно естественна для каждого, кто хочет обрести гармонию и взаимопонимание с супругом, родителями и детьми. В осознании верующего человека любовь — это взаимное уважение, поддержка, забота.

Молитвы Богородице представлены в переводе с церковнославянского языка, чтобы их было проще выучить наизусть. Чтобы ваши просьбы дошли до Божией Матери, следует читать их ежедневно, утром и вечером. Вступив на путь религиозного воспитания, важно сохранить верность выбранному пути. Молитвы о счастье и благополучии следует продолжать читать, даже если в вашей личной жизни уже имеются заметные изменения. Молитва Богородице о благополучии:

«О, Спасительница наша, Царица Небесная! Услышь и не оставь нас без внимания! Возрадуемся вместе с тобой в этот светлый праздник. Не оставь нас в моменты тягости и грусти, стань заступницей нашей и не оставь без своего покровительства. Не дай нам погрязнуть во грехе, даруй нам радость, счастье, благополучие в семье и в жизни нашей. Пройди вместе с нами наш путь духовный, ибо в конце пути предстанем пред престолом Господа. Избавь нас от трудностей и горя, Пречистая Дева, дабы тянулись души наши к свету и небесам. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Помните, только искренние молитвы Богородица сможет услышать и прийти вам на помощь. Молитесь от чистого сердца, и тогда вы непременно обретете счастье, благополучие и поддержку. Также написанную от руки молитву можно всегда носить при себе, и она будет работать как оберег, защищая вас от зла и неприятностей. Мы желаем вам отличного настроения и крепкой веры. Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва Божьей Матери

Богородица считается величайшей, одной из самых почитаемых Святых в христианстве. Ее образ способен сотворить истинное чудо и исполнить самое сокровенное желание человека. Узнайте о самых сильных молитвах Богородице.

Короткая молитва Божьей Матери

Сила молитвенного текста зависит не от места и не от изображения на святом образе, а от силы и искренности веры. Вы можете прибегнуть к короткой молитве, где бы вы ни находились, прочитать ее про себя или произнести громко. Богородица всегда услышит просьбу православного человека и поможет в сложной ситуации. Но не всегда у человека есть возможность прочитать длинный христианский текст в уединенном месте, спокойно обратившись к Заступнице. Данную молитву можно читать даже в многолюдном, общественном месте, ведь Матерь Божья слышит каждого человека, где бы он ни был.

«Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.»

Такая молитва дает человеку сильную защиту и может оказать ему неоценимую помощь. Воспользуйтесь ей перед самым началом важного дела или перед особенно значимым событием.

Даже короткая фраза верующего: «Пресвятая Богородице, спаси нас!», — будет действенным обращением к Царице Небесной. Оказавшись в беде, произнесите эти слова, и вы будете услышаны на Небесах.

Сильнейшая молитва Богородице

Одна из самых сильных молитв Богородице обязательно читается пред изображением Святой. В доме каждого человека должна быть икона Божьей Матери. Чудотворный образ способен защитить вас и ваших близких от самых страшных бед и избавить от жизненных трудностей. Читать православный текст нужно регулярно, обращаясь к Богоматери с важной просьбой и благодаря ее за покровительство.

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия.
Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Неважно, к какому именно образу Богоматери вы обращаетесь и о чем просите. Молитва поможет вам, вашим близким и детям, исцелит от болезней и избавит от проблем с финансами или недвижимостью. Главное, чтобы в душе крепла вера в Бога, а намерения были только благими. Только к истинно верующему человеку, способному осознать свои грехи и попросить за них прощения, может явится христианское чудо, ниспосланное земной матерью Иисуса Христа.

Прибегая к данным молитвам, вы легко очистите свою душу от грехов, а мысли — от всего нечистого. Богородица всемилостива и готова помочь каждому, кто действительно в этом нуждается. Она защищает православных, которые способны встать на верный путь и признать свои ошибки. Обращайтесь душой к Богу, берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва ПреСвятой Богородице о помощи в рождении
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here